Publicerad: 2020-02-11 10:34 | Uppdaterad: 2020-02-11 13:01

KBT för utmattningssyndrom ger effektiv symtomlindring

Closeup of sad and tired young woman at a cafe leaning her head on clasped hands
Foto: Getty Images

Stressrelaterad psykisk ohälsa som utmattningssyndrom eller anpassningsstörning kan behandlas effektivt med kognitiv beteendeterapi, både förmedlad via internet och i sedvanligt format. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet som utvärderat effekten av en 12 veckor lång KBT-behandling.

Stressrelaterad ohälsa är ett utbrett problem i Sverige och internationellt. Personer som upplever stress under långa perioder utan ordentlig återhämtning uppvisar ofta successivt tilltagande psykiska och fysiska symtom och funktionsnedsättning, och söker i första hand hjälp i primärvården. Diagnoser som anpassningsstörning och utmattningssyndrom är vanliga och förknippade med höga kostnader för individen, för vården och för samhället i stort. Trots detta saknas fortfarande vetenskapligt underbyggda riktlinjer för hur dessa tillstånd ska behandlas.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har mest stöd i forskning när det gäller att minska symtom på stress, men tillgänglighet till behandlingen är låg och kunskap om behandling av patienter med kliniska stressdiagnoser är fortfarande bristfällig.

Kan ges via internet

Portrait photo of PhD student Elin Lindsäter. Photo: Kristoffer Pettersson
Elin Lindsäter. Foto: Kristoffer Pettersson

– Våra studier tyder på att till och med patienter som diagnostiserats med utmattningssyndrom kan få mycket god hjälp av en KBT-behandling som bara är 12 veckor lång och som kan ges via internet, säger Elin Lindsäter, psykolog vid Gustavsbergs vårdcentral och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

I sin avhandling har hon undersökt effekten av en ny KBT-behandling för personer med stressrelaterad ohälsa. Avhandlingen innehåller två randomiserade kontrollerade studier, en i vilken man undersökt effekten av behandlingen i sedvanligt format och en i vilken man undersökt effekten av behandlingen som terapeutledd internetbehandling (IKBT).

Symtomlindring och ökad livskvalitet

Resultaten från båda studierna visade att den 12 veckor långa behandlingen var mycket effektiv när det gäller att minska symtombelastning och öka livskvalitet. Både patienter diagnostiserade med anpassningsstörning och utmattningssyndrom blev tydligt hjälpta, och de goda resultaten höll i sig vid uppföljningar sex månader och ett år efter avslutad behandling. Däremot resulterade behandlingen inte i någon signifikant förbättring avseende sjukfrånvaro eller arbetsförmåga.

De samlade resultaten från avhandlingen bidrar med viktig information om hur de vanliga tillstånden anpassningsstörning och utmattningssyndrom kan behandlas i primärvården. En hälsoekonomisk utvärdering visade att IKBT var en kostnadseffektiv behandling.

Kan nå ut till väldigt många patienter

– Den KBT som undersökts är relativt kort och enkel att administrera. Om den implementeras som internetbehandling i primärvården kan den nå ut till väldigt många patienter i ett tidigt skede av symtomutvecklingen, utan att det skulle medföra ökade kostnader för sjukvården eller för samhället i stort, säger Elin Lindsäter.

Forskningen har genomförts med stöd av/i samarbete med Forskarskolan i vårdvetenskap, Försäkringskassan, Vinnova, Stressforskningsinstitutet och Stockholm Stress Center. Specifika samarbeten och finansiering uppges i respektive publikation i avhandlingen.

Den 14 februari 2020 försvarar Elin Lindsäter sin avhandling ”Cognitive Behavior Therapy for Stress-Related Disorders”.