Publicerad: 2019-09-09 18:28 | Uppdaterad: 2019-09-09 21:30

Karolinska Institutets prorektor entledigad från sitt uppdrag

Karolinska Institutets prorektor Karin Dahlman-Wright har i dag begärt att med omedelbar verkan få bli entledigad från sitt uppdrag som prorektor. KI:s konsistorium (universitetsstyrelse) har följaktligen vid ett extra sammanträde i dag beslutat att entlediga henne.

Bakgrunden är de anmälningar om misstänkt oredlighet som lämnades in till KI sommaren 2018 och som främst var riktade mot prorektor Karin Dahlman-Wright. Göteborgs universitet fick KI:s uppdrag att utreda anmälningarna för att undvika en potentiell jävssituation.

Utlåtandet från Göteborgs universitet redovisades i slutet av förra veckan och dess bedömning är att två av de tio publicerade forskningsartiklarna som granskats innehåller så allvarliga fel så att det handlar om oredlighet i forskning. För en av dessa artiklar pekas bland andra Karin Dahlman-Wright ut som ansvarig.

I sin skrivelse till konsistoriet anger Karin Dahlman-Wright att "det har gjorts tydligt för mig att den koppling som finns mellan ’oredlighet’ och mitt namn gör det omöjligt för mig att fortsätta mitt uppdrag som prorektor".

Konsistoriet varken kan eller får hantera oredlighetsärendet, som handläggs i särskild ordning enligt bestämmelserna i högskoleförordningen och där det slutligt ankommer på rektor att fatta beslut. Konsistoriet har således inte att värdera de bedömningar som görs i utredningen från Göteborgs universitet. Däremot har konsistoriet, som tillsatt prorektor, att bedöma om Karin Dahlman-Wright har förutsättningar att under nuvarande omständigheter fortsatt utöva förtroendeuppdraget som prorektor. Konsistoriet delar Karin Dahlman-Wrights bedömning att detta inte är möjligt. Konsistoriets beslut avser endast Karin Dahlman-Wrights uppdrag som prorektor och inte hennes anställning som professor vid KI. Konsistoriet framför ett tack till Karin Dahlman-Wright för hennes insatser som vikarierande rektor och prorektor.

Vid dagens sammanträde utsågs professorn och vicerektorn för forskning Anders Gustafsson till tillförordnad prorektor. Samtidigt uppdrogs åt universitetsdirektören att till konsistoriets sammanträde den 14 oktober återkomma med förslag till hörandeprocess och tidplan för rekrytering av ordinarie prorektor.