Publicerad: 2022-10-25 15:58 | Uppdaterad: 2023-02-02 10:22

Hepatit-A virusinfektion i EU: epidemiologi, prevention och kontroll

Hepatit A, eller epidemisk gulsot, är en akut leversjukdom som orsakas av hepatit A-virus (HAV) som globalt sett sprids främst via avloppsförorenat vatten. Sjukdomen förekommer allmänt i länder med dålig dricksvattenhygien, men kan även smitta från person till person eller via livsmedel.

Hepatit A-infektion är mestadels asymtomatisk hos barn, men frekvensen och svårighetsgraden av symtomen ökar med stigande ålder, och äldre och patienter med annan leversjukdom löper ökad risk att behöva sjukhusvård samt att råka ut för akut leversvikt och död.

Det råder anmälningsplikt för sjukdom i länderna inom EU och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och anmälningarna rapporteras till det gemensamma europeiska övervakningssystemet, TESSy. WHO definierar dessa områden som mycket låg eller låg risk för smittan, men det finns stora skillnader mellan länderna.

Vaccin mot Hepatit A är säkra och effektiva. I EU/EES-länder rekommenderas vaccinet endast för grupper med ökad risk för infektion eller allvarlig sjukdom. Under de senaste åren har stora utbrott av hepatit A i flera länder i samband med förorenad mat eller med män som har sex med män rapporterats.

I sin avhandling har doktorand Ettore Severi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik sökt att beskriva epidemiologin för hepatit A och kunna ge rekommendationer om strategier för att förebygga och övervaka detta hot mot folkhälsan.

Kan du berätta något om de viktigaste resultaten i din avhandling?

– Baserat på mina studieresultat kunde vi definiera fyra EU/EES-områden med olika HAV-känslighet hos vuxna och gruppera länderna med liknande egenskaper. Vi har beskrivit de största utbrotten av smitta i Europa där man rapporterat utbrott som varit livsmedelsburna eller från person till person. Vi såg också att de utbrotten där män som har sex med män var infekterade med olika virusstammar under en tvåårsperiod. Vi har använt europeiska screeningdata för att beskriva epidemiologin för hepatit A i EU/EES och har identifierat nödvändiga förbättringar i screeningen. Slutligen kunde vi bekräfta att äldre och patienter med annan leversjukdom löpte ökad risk för allvarlig sjukdom medan vi tillbakavisade hypotesen om en ökning av andelen allvarlig hepatit A.

Varför valde du att forska om just detta?

– Jag jobbar med beredskap och respons. Hepatit A kan orsaka stora utbrott och jag har arbetet i utredningar av mycket stora utbrott i Europa. Stora utbrott påvisade sårbarheten i de offentliga hälsosystemen och under utredningen identifierade vi ett antal beredskapsåtgärder som kan hjälpa till att minska både frekvensen av hepatit A-utbrott och deras påverkan.

Hur tycker du att forskningen ska fortsätta framöver på det här området?

– Harmoniserad genomsekvensering av HAV bör utföras snabbt och i alla länder. Man behöver snabbt dela med sig av informationen om sekvenseringen för att förbättra tidig upptäckt av utbrott och snabbt varna om en smitta går över gränser. När utbrott upptäcks är det viktigt att göra undersökningar i flera länder för snabb utbrottskontroll. Screeningen bör förstärkas med en komplett och högkvalitativ insamling av information om den smittades resehistorik och smittväg. Vi bör också blir bättre på att övervaka trender i hur hepatit A ser ut kliniskt hos de smittade. Det behövs en bättre koppling av döds- och levertransplantationsregister och screeningdata.

Avhandling

“Epidemiology, prevention and control of hepatitis A virus infection in the European Union.”

Ettore Severi. Karolinska Institutet (2022), ISBN: 978-91-8016-799-4