Publicerad: 2022-08-30 09:18 | Uppdaterad: 2023-02-02 10:23

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och matstrupscancer

Matstrupscancer är den sjunde vanligaste cancerformen i världen och orsakar många dödsfall. Det finns idag ingen lovande metod för förebyggande, tidig upptäckt eller screening av matstrupscancer så de flesta patienter diagnostiseras i ett sent stadium, vilket ger en dålig prognos. Den vanligaste behandlingen för patienter med matstrupscancer är kirurgi, som förknippas med komplexa komplikationer eller infektioner, och ger en låg 5-årsöverlevnad.

Doktorand Ji Zhang vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har i sin avhandling försökt belysa etiologiska faktorer för matstrupscancer och gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), som är en riskfaktor för esofagusadenokarcinom (EAC, en typ av matstrupscancer). Målet med studierna var att bidra till att förebygga förekomsten och förbättra överlevnaden för patienter med matstrupscancer.

Det ingår fyra studier i Jis avhandling, där de två första handlar om könsskillnader i postoperativ överlevnad efter kirurgisk behandling hos patienter med matstrupscancer samt utvärdering av sambandet mellan 15 antikroppar mot Helicobacter pylori (H. pylori), magatrofi och EAC. Hon har också utforskat sambandet mellan tandhälsa och matstrupscancer samt sambandet mellan atrofisk gastrit (AG) och GERD hos tvillingar.

Kan du berätta något om de viktigaste resultaten i din avhandling?

–Min avhandling behandlar olika aspekter av matstrupscancer från etiologi till prognos och det är svårt att sammanfatta innehållet, men vi fann bland annat att tandhälsa kan vara en riskfaktor förknippad med matstrupscancer. Vi fann också en potentiell skyddsmekanism för esofagusadenokarcinom, och att en könsdifferentierad behandlingsstrategi bör införas för att  förbättra överlevnaden hos manliga patienter.

Varför valde du att forska om just detta?

–Eftersom matstrupscancer är en relativt sällsynt sjukdom, är bristen på statistisk styrka ett problem när man vill studera sjukdomen. Svenska registerdata är en värdefull resurs för att studera dessa spännande och intressanta frågor.

Hur tycker du att forskningen ska fortsätta framöver på det här området?

–Det finns många hypoteser relaterade till etiologi och prognos för matstrupscancer, men heterogeniteten i forskningsdata har gjort det svårt att dra några riktiga slutsatser. Det behövs fler studier med stor statistisk styrka, noggrann studiedesign eller randomiserade interventionsstudier för att kunna dra slutsatser och tillämpa i verkligheten.

Avhandling

Epidemiological studies on gastroesophageal reflux disease and esophageal cancer.

Ji Zhang. Karolinska Institutet (2022), ISBN: 978-91-8016-728-4

Kontakt

Ji Zhang Anknuten till Forskning
+46852484383