Publicerad: 2023-11-09 14:56 | Uppdaterad: 2023-11-10 07:29

Forte och Försäkringskassan satsar tillsammans på forskning om psykisk ohälsa i arbetslivet

Foto: Pixabay CC0

Psykisk hälsa är ett prioriterat forskningsområde hos Forte. Sedan 2021 bedrivs ett nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa för att öka kunskapen om ämnet och aktivt bidra till att bygga upp kunskapsbasen i Sverige. Nu får flera nya forskningsprojekt finansiering från programmet, bland annat kommer Forte och Försäkringskassan att stödja forskning inom psykisk ohälsa med 42 miljoner kronor.

Psykisk ohälsa har under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Forte och Försäkringskassan har därför etablerat ett forskningssamarbete för att bidra till ökad kunskap kring åtgärder som stödjer individen till hållbar återgång i arbete och som förebygger längre sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa. Även forskning som belyser samverkan mellan välfärdsaktörer kommer att finansieras. Nio projekt har fått treåriga projektbidrag i denna gemensamma utlysning. Ett av de beviljade forskningsprojekten är Erik Anderssons projekt Individanpassat stöd till arbete för personer som lider av tvångssyndrom.

Det nationella programmet om psykisk hälsa pekar ut fyra prioriterade forskningsområden i behov av kunskap och utveckling i sin strategiska forskningsagenda. Ett av dessa är organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn där det finns ett tydligt behov av mer sammanhållna och samordnade vård- och omsorgsinsatser i våra välfärdssystem som vi alla är en del av. 

Av denna anledning öppnade programmet en utlysning om ettåriga forskningsöversikter som systematiskt ska söka, sammanställa och värdera forskning om hur organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn är kopplade till den psykiska hälsan bland klienter och medborgare.

Nu har fyra forskningsöversikter fått beviljade medel om sammanlagt 4 miljoner varav ett är Nathan Lakews Kanalisering av problemspelare in i behandling: Nuvarande strukturella hinder och framtida agenda.