Publicerad: 2014-07-30 11:04 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:39

Förbättrade levnadsvillkor ökar kvinnors kognitiva förmågor

Förbättrade levnadsvillkor och mer jämlika utbildningsmöjligheter är förknippat med större könsskillnader till kvinnors fördel inom vissa områden, till exempel minne, och jämnar ut könsskillnaderna inom andra områden, till exempel matematik. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Tidigare forskning har visat att könsskillnader i matematik och naturvetenskap är mindre i länder med högre jämställdhet, vilket lett forskarna att dra slutsatsen att kognitiva könsskillnader minskar som en funktion av ökad jämställdhet. Den nya studien visar i stället att förbättrade levnadsvillkor och mer jämlika utbildningsmöjligheter förefaller gynna kvinnors kognitiva förmåga mer än mäns, vilket leder till större könsskillnader inom vissa områden.

- Vår forskning tyder på att en högre levnadsstandard och ett mer jämställt samhälle ökar kvinnors allmänna kognitiva förmåga mer än mäns, säger Agneta Herlitz, professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Forskningen grundar sig på en omfattande undersökning om hälsa och åldrande i Europa. Mer än 31 000 män och kvinnor över 50 år från 13 europeiska länder deltog i undersökningen som gick ut på att svara på frågor som testar kognitiva funktioner inklusive minne, matematisk förmåga och verbal förmåga. Enligt resultaten är könsskillnader i dessa kognitiva förmågor relaterade till deltagarnas ålder och det land de bor i, men även till de levnadsvillkor och utbildningsmöjligheter som de haft under vuxenlivet. I regioner med relativt sett goda levnadsvillkor och jämställda utbildningsmöjligheter var könsskillnaderna i minne till kvinnors fördel större, medan mäns fördel i matematiska uppgifter var mindre.

Forskarna tror att förbättringar i levnadsvillkor och utbildningsmöjligheter bidrar till att förbättra kvinnors generella kognitiva funktioner mer än mäns, vilket i sin tur leder till både ökningar (minne) och minskningar av de kognitiva könsskillnaderna (matematik). Därmed indikerar resultaten att vi även i samhällen med höga levnadsvillkor och jämställda utbildningsmöjligheter kan förvänta oss att män och kvinnor visar fördel i olika kognitiva funktioner.

Publikation

The changing face of cognitive gender differences in Europe
Daniela Weber, Vegard Skirbekk, Inga Freund och Agneta Herlitz
PNAS online 28 July 2014