Publicerad: 2017-02-01 08:30 | Uppdaterad: 2017-02-07 19:19

Fler vårdgivare för säker abort kan rädda tiotusentals kvinnoliv

Förändrade attityder, mer kunskap och fler yrkesgrupper inom vården som utbildas att utföra säkra aborter – så kan antalet vårdgivare som tillhandahåller abortvård öka och den globala mödradödligheten bekämpas. Det visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet som studerat förutsättningar för abortvård i bland annat Indien och Sverige. Osäker abortvård orsakar varje år tiotusentals kvinnors död, framförallt i fattiga delar av världen.

– Det är välkänt att abortvård som ges av barnmorskor är lika säker som den som tillhandahålls av läkare. Vi visar att denna abortvård också är mer kostnadseffektiv, vilket är viktigt eftersom de flesta länders hälso- och sjukvårdssystem har begränsade budgetar. De olika delstudierna i avhandlingsarbetet pekar dessutom på hur viktigt det är med utbildning och kunskap för att påverka potentiella vårdgivares vilja att tillhandahålla säker abort, något som i sin tur är avgörande för att kunna minska mödradödligheten, säger Susanne Sjöström, läkare och forskare som nyligen presenterade sin doktorsavhandling vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Sedan urminnes tider har kvinnor drabbats av oplanerade graviditeter. När kvinnans situation inte tillåtit att hon fött barn har hon använt sig av en rad olika metoder för att försöka avbryta graviditeten, ofta med konsekvenser för liv och hälsa. Trots att det idag finns mycket kunskap om både abort och preventivmetoder orsakar osäkra aborter åtminstone 23 000 kvinnors död i världen årligen, de flesta i de allra fattigaste områdena i Afrika söder om Sahara.

Billigt och säkert

Abort är en direkt följd av oplanerade graviditeter som kan förebyggas om det finns tillgängliga preventivmedel. Medicinsk abort och medicinsk behandling för inkomplett abort är billigt och säkert. Läkemedlet misoprostol finns idag tillgängligt i de flesta områden i världen, officiellt för behandling av magsår. Men hindren för kvinnors tillgång till abort är många, bland annat brist på vårdgivare, lagstiftning, bristfällig infrastruktur, kostnader, stigma och kvinnors brist på kunskap.

Fakta osäkra aborter:
• Varje år genomförs ungefär 22 miljoner osäkra aborter i världen, nästan samtliga i utvecklingsländer.
• Ungefär 7 miljoner kvinnor årligen söker eller är i behov av vård efter osäkra aborter och en stor andel skadas permanent.
• Mer än 23 000 kvinnor dör varje år till följd av osäkra aborter.
• Osäkra aborter utgör en enorm samhällsekonomisk börda globalt.
Källa: Susanne Sjöström och WHO

Tillgången på vårdgivare påverkas av vårdgivares kunskap och vilja att tillhandahålla säker abortvård. Samhällen kan också öka antalet vårdgivare genom att tillåta annan vårdpersonal än läkare att tillhandahålla abort, något som rekommenderas av Världshälsoorgannisationen WHO. I den nu aktuella doktorsavhandlingen har Susanne Sjöström och hennes kollegor studerat de faktorer som påverkar tillgången till vårdgivare för säker abort i olika miljöer.

I en studie bland läkarstudenter i Indien, där abort är lagligt sedan 1971 men andelen abortrelaterad mödradödlighet är hög, fann forskarna till exempel att missuppfattningar om lagstiftningen som reglerar abort var vanliga och att studenterna saknade kunskaper om tillgängliga abortmetoder. Trots att majoriteten av läkarstudenterna ansåg att osäkra aborter är ett stort problem i Indien sa många att de var oroliga för repressalier och uttryckte en rädsla för att utföra aborter.

Lika acceptbel som läkarvård

Analyser utförda vid ett universitetssjukhus i Sverige visade att abortvård som ges av barnmorskor inte bara är lika säker utan dessutom billigare än när den ges av läkare. En systematisk översikt av randomiserade studier av abortvård visade också att kvinnor tycker att medicinsk abort och medicinsk behandling för inkomplett abort tillhandahållen av sjuksköterskor och barnmorskor är lika acceptabel som läkarvård.

– Att en medicinsk behandling är acceptabel för patienten har stor betydelse för att öka tillgängligheten av sjukvård. Uppfattar kvinnor behandlingen eller vårdgivaren som oacceptabel riskerar man att de söker vård hos outbildade eller traditionella vårdgivare vilket kan medföra allvarliga hälsokonsekvenser, säger Susanne Sjöström.

Forskningen har finansierats genom anslag från Vetenskapsrådet, ALF-avtalet mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting, FORTE och SIDA. Huvudhandledare för det aktuella doktorandarbetet har varit professor Kristina Gemzell Danielsson. Disputation skedde den 20 januari 2017.

Doktorsavhandling

Increasing access to abortion – perspectives on provider availability from different settings
Susanne Sjöström, Karolinska Institutet (2016), ISBN: 978-91-7676-363-6.