Publicerad: 2016-08-24 23:00 | Uppdaterad: 2016-08-26 08:57

Fetmakirurgi ökar risk för prematur födsel

Barn till kvinnor som har genomgått fetmaoperation löper ökad risk att födas för tidigt. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet, som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.

Fetma hos den gravida kvinnan ökar risken för flera komplikationer som kan påverka både mammans och barnets hälsa negativt. Till exempel är risken att barnet föds för tidigt högre än för normalviktiga gravida kvinnor.

Olof Stephansson Foto: Anneli MiltonI dag genomgår allt fler personer fetmakirurgi, som leder till stor och ofta bestående viktnedgång. Det har lett till att andelen kvinnor som har genomgått en fetmaoperation innan de föder barn har ökat kraftigt i Sverige och globalt.

– Eftersom fetma är kopplat till ökad risk för förtidig förlossning så antog vi att viktnedgången efter kirurgi skulle minska risken för att barnet föds för tidigt, särskilt eftersom det minskade risken för graviditetsdiabetes. I stället fann vi att risken blir högre, säger Olof Stephansson vid institutionen för medicin, Solna, en av forskarna bakom studien.

Forskarna använde data från kvalitetsregistret för översiktskirurgi (SOReg), och svenska hälsoregister för att hitta nästan 2 000 barn som fötts av kvinnor efter genomgången fetmakirurgi mellan åren 2006 och 2013.

Samma BMI

De jämfördes med barn till 6 500 kvinnor som inte opererats, men som hade samma kroppsmasseindex (BMI), som de opererade kvinnorna haft före fetmakirurgin. Det visade sig att de fetmaopererade kvinnorna löpte högre risk att barnet föddes för tidigt, det vill säga före 37 graviditetsveckor. Bland jämförelsekvinnorna födde 6,8 procent för tidigt, medan motsvarande andel bland de opererade var 8,4 procent.

– Eftersom fetmakirurgi följt av graviditet kan öka risken för förtidig förlossning bör det betraktas som riskgraviditeter när dessa kvinnor väntar barn. De bör få särskild omsorg från mödrahälsovården, till exempel genom extra ultraljud för att kontrollera fostertillväxt och detaljerade kostråd som även inkluderar kontroll av intag av kosttillskott som är nödvändiga efter fetmakirurgi. Mödravården bör också kontrollera eventuella näringsbrister utöver järn, säger Olof Stephansson.

Positiva effekter

Överviktskirurgi kan också ha positiva effekter på en efterföljande graviditet. I tidigare studier har forskargruppen funnit att kirurgi minskar risken för graviditetsdiabetes och att barnet är stort för tiden, jämfört med kvinnor som har fetma men inte opererats. Den tidigare studien tydde på att fetmakirurgi ökade risken för att barnet föds förtidigt, men skillnaden var inte statistiskt säkerställd. Eftersom överviktskirurgi nu blivit så vanligt kunde forskarna i den aktuella studien följa en mycket större grupp kvinnor och alltså bekräfta det misstänkta sambandet mellan fetmakirurgi och ökad risk för att barnet föds för tidigt.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet och National Institutes of Health i USA.

Publikation

Bariatric surgery and preterm birth
Olof Stephansson, Kari Johansson, Ingmar Näslund och Martin Neovius
The New England Journal of Medicine, publicerad online 25 augusti 2016, doi: 10.1056/NEJMc1516566.