Publicerad: 2020-08-27 10:33 | Uppdaterad: 2020-08-31 15:34

Extra behov av specialistsjuksköterskor för vård av äldre

Kompetensbristen inom äldreomsorgen blev extra tydlig under coronapandemin, menar Anne-Marie Boström, lektor vid KI. Foto: Stefan Zimmerman

Coronapandemin satte extra fokus på det ökade behovet av kunskap och kompetens inom äldreomsorgen. KI erbjuder en utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning på vård av äldre, som förbereder för arbete inom geriatrik, kommunal äldreomsorg och primärvård.

Veronica Lundberg. Foto: Privat

Inom tio år kommer var fjärde svensk att vara över 65 år. När vi lever allt längre, drabbas vi av fler sjukdomar. Det gör att behovet av specialistkompetens ökar inom vården av äldre personer.

– Vi blir allt äldre och sjukare innan vi avlider. Det skapar en komplex vårdsituation där det inte går att ta hand om en sjukdom i taget utan det krävs en personcentrerad vård där hänsyn tas till hela människan samt även till de närstående, säger Veronica Lundberg, specialistsjuksköterska och doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), vid KI.

Behovet tydligare sedan pandemin

Jämfört med våra grannländer har Sverige låg andel sjuksköterskor anställda inom äldreomsorgen i kommunerna. Antalet specialistsjuksköterskor är ännu lägre.

– Dagens äldreboenden är utformade för erbjuda hemlika miljöer för de äldre men inte för att vårda sjuka, speciellt vad gäller infektioner och förebyggande av smittspridning. Här finns varken de fysiska förutsättningarna, som en säker och trygg arbetsmiljö, eller utbildad personal att tillgå, säger Anne-Marie Boström, lektor vid NVS på KI och omvårdnadsansvarig för Tema Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset.

Kompetensbristen inom äldreomsorgen blev extra tydlig i samband med coronapandemin, menar Anne-Marie Boström.

– Jag hoppas att pandemin kan bli en ögonöppnare för hur avlövad äldreomsorgen har blivit, särskilt i Stockholmsregionen. Det borde vara lika självklart med högskoleutbildning för att arbeta inom äldreomsorgen som det är inom barnomsorgen, säger Anne-Marie Boström.

Specialistsjuksköterskor med bredare kompetens

Cajsa-Lena Vennström. Foto: Privat

Hälso- och sjukvården för äldre personer och speciellt äldreomsorgen behöver fler sjuksköterskor men även specialistsjuksköterskor med bredare kompetens. Fler som kan ägna tid till analys, problemlösning och tvärprofessionell samverkan. KI:s utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning på vård av äldre rymmer såväl möjlighet till fördjupning som en bred kunskap inom organisationsutveckling.

– Utbildningen gav mig kunskap om vilka lagar och regler, riktlinjer och föreskrifter som gäller, både inför kliniskt arbete som planeringsarbete och utbildning. I dag arbetar jag bland annat med utbildning, uppföljning och kvalitetsutvärdering, säger Cajsa-Lena Vennström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Stockholms stad.

Hon gick KI:s utbildning mellan 2014 och 2016 efter att ha arbetat några år som sjuksköterska. Efter utbildningen känner hon en större trygghet i allt från det förebyggande arbetet till att utbilda andra.

– I dag vet jag att min kunskap vilar på en vetenskaplig grund och hur jag kan leta upp mer evidensbaserad kunskap när jag behöver den.

Heterogen grupp

Åsa Olsson.
Åsa Olsson. Foto: Stefan Karlsson

Hon får medhåll av Åsa Olsson som startade som vårdbiträde för att sedan utbilda sig till sjuksköterska. Efter några år i yrket gick hon utbildningen till specialistsjuksköterska.

– Det var verkligen en jättebra utbildning som gav en bredare kunskap om äldres livsvillkor och en bättre förståelse för äldre som grupp. De är ju en mycket heterogen grupp i samhället där det skiljer sig mycket mellan en person som är 65 år och en som är 105 år gammal, säger Åsa Olsson, specialistsjuksköterska och klinisk adjunkt vid NVS.

Åsa Olsson gick specialistsjuksköterskeutbildningen som en del av en kunskapssatsning inom Stockholms stad. Satsningen har fortsatt och gav henne möjlighet till en doktorandtjänst på 80 procent på institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) inom ramen för hennes anställning på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

Framtidsbransch

– Det är fantastiskt att vi satsar på disputerade sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Det kommer att ytterligare fördjupa samarbetet med KI och kan leda till att vi driver egen forskning i framtiden. Äldreomsorgen är en verklig framtidsbransch, säger Åsa Olsson.

Ett av målen med utbildningen är att ge förmågan att kunna söka och värdera ny kunskap för att kunna utveckla vården. De som väljer att vidareutbilda sig kan arbeta med verksamhetsutveckling inom alla former av vård, inte bara inom sjukhusvård, utan i alla delar av hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen.

– De sjuksköterskor som går utbildningen blir specialister på att vårda äldre personer – oavsett var de befinner sig. Många specialistsjuksköterskor arbetar inom primärvården men många arbetar även inom särskilda boenden med förebyggande arbete och palliativ vård, säger Anne-Marie Boström.