Publicerad: 2022-03-11 09:55 | Uppdaterad: 2022-03-11 12:17

Donation till KI:s Centrum för hälsokriser

Dekorativ bild
KI:s Centrum för hälsokriser får 15 miljoner kronor i anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Foto: Getty Images

Karolinska Institutets Centrum för hälsokriser (Centre for Health Crises) får 15 miljoner kronor i anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Pengarna ska användas för att bygga upp och utveckla verksamheten under de närmaste två åren.

Johan von Schreeb outside Aula Medica. Photo: Andreas Andersson.
Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin, Karolinska Institutet. Foto: Andreas Andersson

KI:s Centrum för hälsokriser initierades sommaren 2021 och syftet är att stärka Sveriges och det globala samhällets förmåga att möta hälsohot – regionalt, nationellt och globalt. Tanken med satsningen växte fram under pandemin.

Nyligen utsågs Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin vid institutionen för global folkhälsa, till föreståndare för centret och nu kan nästa utvecklingssteg tas. Detta genom en donation från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse på 15 miljoner kronor.

– Behovet av ett sådant här center är synnerligen stort i en tid då vi möter flera svåra hälsokriser samtidigt: krig i vår omedelbara närhet, men också pandemin och effekterna av klimatkrisen. Det vi kan bidra med är kunskapsbaserat expertstöd och den samlade kompetens som finns vid KI, ett av världens ledande medicinska universitet, säger rektor Ole Petter Ottersen.

Förstärkt kompetens med hjälp av samverkan

Centrum för hälsokriser föddes ur de resursgrupper som bildades vid KI under covid-19-pandemin. Verksamhetsidén är att genom multidisciplinär forskning och utbildning i samverkan med andra universitet och expertstöd inom olika hälsohotsområden, stärka akademins och KI:s samhällsmedverkan i frågor som rör allvarliga hälsohot och hälsokriser. Centret är just nu inne i en intensiv uppbyggnadsfas, inte minst på grund av angreppet mot Ukraina och de hälsokonsekvenser som blir en följd av kriget. Det finns redan etablerade samarbeten och kontakter med flera andra aktörer, bland annat WHO, som arbetar med olika former av stöd till Ukraina.

– Donationen från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse gör att vi nu kan tidigarelägga utvecklingen av Centrum för hälsokriser, vilket är mycket värdefullt med tanke på världsläget och kommande hälsohot. Vi har under covid-19-pandemin sett hur KI har bidragit med sin kompetens på en mängd olika sätt. Nu kan vi gå vidare och kraftsamla genom aktiva samarbeten mellan KI och omvärlden, säger Johan von Schreeb.

För Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, som i huvudsak stödjer forskning inom samhällsvetenskaperna, är även denna typ av samhällsfrågor angelägna.

– Att snabbt aktivera Centrum för hälsokriser så att de genast kan bistå organisationer på plats i Ukraina med värdefullt expertstöd inom hälso- och sjukvård är mycket angeläget. Vi ser centrumets uppbyggnad som en viktig förstärkning av beredskapen för hälsokriser i Sverige och välden samt för forskning och utbildning inom området, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Centrum för hälsokriser arbetar redan aktivt med frågor som rör attacken mot Ukraina. Detta görs bland annat genom att samla KI:s expertis inom relevanta områden, samt att vara standby för att genom olika samarbeten bidra med expertis för att lindra den hälsokris som kriget ger upphov till.