Publicerad: 2016-03-17 11:32 | Uppdaterad: 2016-03-17 12:30

Delaktig i rehabilitering underlättar vägen tillbaka till vardagen efter stroke

Personer som har drabbats av stroke kan ha lång väg tillbaka till vardagen. Genom att delta i en klientcentrerad ADL-intervention (activities of daily living intervention) kan personer med stroke få bättre möjlighet att förstå sin egen situation och rehabiliteringsprocess, vilket kan leda till ökad delaktighet i rehabiliteringen och det vardagliga livet. Det visar en ny avhandling av Maria Ranner, doktorand vid sektionen för arbetsterapi.

Disputationen den 1 april, läs mer här.

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling ”Evaluation and experiences of a client-centred ADL intervention after stroke” handlar om rehabilitering efter stroke, där jag har utvärderat en klientcentrerad ADL-intervention med syfte att öka delaktighet i det dagliga livet för personer som har drabbats av stroke. Jag har även undersökt vilka erfarenheter studiedeltagarna har från interventionen, både bland personerna med stroke och de arbetsterapeuter som har utfört interventionen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att arbetsterapeuterna som gav interventionen hade ett klientcentrerat förhållningssätt där de bjöd in och lät personer med stroke vara delaktiga i sin rehabilitering. Detta gjorde arbetsterapeuterna genom att lyssna in personernas egna erfarenheter och kontinuerligt under rehabiliteringen dela erfarenheter med dem.

Genom att personerna med stroke var mer delaktiga i sin rehabilitering blev det också tydligare för dem vad de gjorde under sin rehabilitering. Personerna med stroke upplevde att de kunde se och följa sin egen process, alltså att situationen och rehabiliteringen var transparent för dem. Transparensen ledde till att de bättre förstod sin egen situation och förstod hur de kunde påverka den.

Ett annat viktigt resultat är också kunskapen om att det är värdefullt att utvärdera en klientcentrerad ADL intervention på olika sätt. En intervention av denna typ är komplex, flera olika komponenter påverkar resultatet. I min avhandling utvärderade jag dels med kvantitativ analysmetod (statistik) och med kvalitativ analys metod (intervjuer med personerna som på olika sätt deltar i interventionen). De olika metoderna berikar varandra och hjälper oss att förstå vilka de viktiga komponenterna som ger effekt i interventionen är.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Kunskapen kring hur arbetsterapeuterna faktiskt gjorde när de hade ett klientcentrerat förhållningssätt samt hur personer med stroke upplevde det, ger ny klinisk kunskap som kan vara till stöd för både arbetsterapeuter och andra hälsoprofessioner i deras dagliga arbete. Vidare, genom att personer med stroke och/eller andra individer får möjligheten att vara mer delaktiga i sin rehabilitering kan det leda till att öka deras egen drivkraft och attityd till att bli sina egna problemlösare i livet.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Det är inte helt klart vad jag kommer att fortsätta med nu direkt efter min disputation, men troligt är att jag kommer att undervisa på arbetsterapeututbildningen vid Luleå Tekniska Universitet och förhoppningsvis så småning om fortsätta med forskning.

Avhandlingen

Evaluation and experiences of a client-centred ADL intervention after stroke

Kontakt