Publicerad: 2009-11-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-27 13:28

Dåligt ledarskap en hälsorisk på jobbet

Upplevt dåligt ledarskap ökar inte bara sjukfrånvaron på jobbet utan även risken för dålig hälsa bland medarbetarna senare i livet. Ju längre tid man haft en "sämre" chef, desto större blir risken att exempelvis drabbas av hjärtinfarkt inom en tioårsperiod, visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Den nu framlagda avhandlingen bygger på data från närmare 20000 anställda i Sverige, Finland, Tyskland, Polen och Italien. Deltagarna var verksamma inom bland annat skogsindustrin och hotellbranschen. Ett representativt urval ur hela den arbetande befolkningen i Sverige och branscher i Stockholmsområdet gjordes också i några av delstudierna. Forskarna har jämfört anställdas självrapporterade stress, hälsa, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och emotionella utmattning med hur de uppfattat olika aspekter av sina chefers ledarskap; exempelvis om cheferna är inspirerande, stödjande, bra på att delegera eller är auktoritära, oärliga, undviker kontakt och så vidare.

Forskarna tittade även på effekterna av chefers ledarskap i förhållande till om anställda byter arbete, om de avslutar sin anställning på grund av dålig hälsa eller blir arbetslösa. I en av studierna undersöktes sambandet mellan hur anställda uppfattar sina chefers ledarskap och risken för att de senare i livet drabbas av allvarlig hjärtsjukdom. Det visade sig att bland män boende i Stockholmsområdet ökade risken att drabbas av hjärtinfarkt med 25 procent under den tioåriga uppföljningstiden om man vid studiestarten varit missnöjd med sin chef. Denna risk var högre ju längre tid männen varit anställda vid det företag där de haft "sämre" ledarskap.

Ett annat resultat som presenteras i avhandlingen är att svenska män och kvinnor som angett att deras chefer var inspirerande, positiva och entusiastiska inför arbetet också rapporterade att de hade mindre korttidssjukfrånvaro. Detta samband var oberoende av de anställdas självrapporterade hälsa i övrigt.

– I flera av studierna har vi kontrollerat för en rad tänkbara konkurrerande orsaker till de negativa hälsoutfallen, men inte hittat något. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att våra resultat visar på ett samband mellan hur anställda upplever sina chefer och hur de mår psykiskt och fysiskt, inte bara under tiden de arbetar tillsammans med chefen i fråga utan även senare i livet, säger Anna Nyberg, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Handledare är professor Töres Theorell, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Avhandlingsarbetet har finansierats av FAS.

Doktorsavhandling

The Impact of Managerial Leadership on Stress and Health Among Employees
Anna Nyberg
Karolinska Institutet (2009), ISBN: 978-91-7409-614-9.