Publicerad: 2021-09-24 16:56 | Uppdaterad: 2021-09-29 11:58

Covid-19-pandemin: Ingen signifikant förändring av självmordstalen i Sverige under 2020

I en ny rapport har Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention vid Karolinska Institutet och Region Stockholm undersökt hur självmordstalen förändrades i Sverige under 2020.

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) har tidigare rapporterat om att självmordstalen i Sverige potentiellt kan komma att minska under tiden som pandemin/epidemin är pågående men att det finns en risk för ökande antal självmord efter pandemin, alternativt att självmorden återgår till ett normalläge. Med anledning av detta har NASP vid Karolinska Institutet och Region Stockholm genomfört statistiska analyser av Sveriges självmordstal för att identifiera eventuella självmordstrender och avvikelser från tidigare identifierade självmordstrender.

Resultatet från analyserna visade att Sveriges självmordstal under år 2020 var något lägre än tidigare år men att det uppmätta talet låg inom den statistiska felmarginalen. Inga signifikanta avvikelser observerades heller inom specifika kön- och åldersgrupper.

Huruvida pandemin i fortsättningen kommer att påverka självmordstalen i Sveriges befolkning är oklart, men det finns tidigare forskning som indikerar att självmordstalen kan komma att öka efter pandemins slut. På grund av den potentiella ökningen efter pandemins slut anser NASP att en förstärkt beredskap är att rekommendera, särskilt genom implementering av evidensbaserade suicidpreventiva insatser.

Kontakt

Sebastian Hökby Doktorand