Publicerad: 2016-04-25 08:00 | Uppdaterad: 2016-05-13 18:42

Byte av jobb kan hjälpa långtidssjuka

Byte av jobb skulle kunna vara ett sätt att förlänga arbetskraftsdeltagandet bland långtidssjukskrivna, enligt en avhandling av Karin Nordström vid Karolinska Institutet. I avhandlingen har även skillnader i sjukfrånvaronivåer mellan arbetsplatser undersökts.

Många långtidssjukskrivna kommer inte tillbaka i arbete igen utan blir arbetslösa eller går till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. I sin doktorsavhandling har Karin Nordström vid Institutet för miljömedicin undersökt om jobbyte påverkar sannolikheten för personer som varit långtidssjukskrivna att vara kvar på arbetsmarknaden.

Registerdata

I studien användes registerdata från Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA), där samtliga personer i Sverige som är 16 år eller äldre är inkluderade.

– Bland de med över 180 dagars sjukfrånvaro vid basåret som bytt arbetsplats till nästa år ökade sannolikheten att ha ett arbete två till fyra år senare. Det här sambandet skulle kunna förklaras av att det är personer med något bättre hälsa som byterKarin Nordström Foto Cecilia Kullberg jobb, och som också har större sannolikhet att kvarstå i arbetslivet. Dock gällde sambandet oavsett hur mycket man varit sjukskriven året innan basåret. Studien indikerar att jobbyte skulle kunna vara ett sätt att förlänga arbetskraftsdeltagandet bland individer som varit långtidssjukskrivna, även om det är troligt att det kan finnas svårigheter för individer i denna grupp att få ett nytt jobb, säger Karin Nordström.

Osäkert mått

En arbetsplats med låg sjukfrånvaro ses ofta som en hälsosam arbetsplats där arbetsförhållanden och ledarskap är bra. Men en delstudie i avhandlingen tyder på att arbetsplatsens sjukfrånvaro kan vara ett osäkert mått på hur hälsosam en arbetsplats är. Resultaten visade att arbetsplatser med hög sjukfrånvaro, jämfört med låg, hade högre sannolikhet att anställa en person som haft hög sjukfrånvaro året innan rekryteringen.

– Resultaten tyder även på att personer med hög sjukfrånvaro som byter arbetsplats riskerar att hamna på en arbetsplats där sjukfrånvaron är hög, vilket i sin tur kan tyda på att jobbyten bland dessa grupper sker inom ett och samma segment av arbetsmarknaden. För att ett byte ska vara framgångsrikt borde det vara nödvändigt att det nya arbetet innebär någon form av förändrade arbetsförhållanden eller uppgifter, säger Karin Nordström.

Doktorsavhandling

Mobility on the labour market, work ability and sick leave
Karin Nordström
Karolinska Institutet (2016) ISBN: 978-91-7676-231-8