Publicerad: 2022-01-17 17:11 | Uppdaterad: 2022-01-17 17:11

Beteendemässiga utfall vid antidepressiv behandling

Humör- och ångeststörningar är några av de vanligaste sjukdomarna i världen och kan vara dödliga. Lämplig behandling är därför viktig. Antidepressiva medel är förstahandsvalet vid farmakologisk behandling för dessa sjukdomar, med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som den vanligaste typen i västvärlden.

Porträtt av Tyra Lagerberg
Tyra Lagerberg, privat foto

Det finns dock en oro för att SSRI-behandling kan öka risken för allvarliga beteendeutfall, såsom våld och självmord, särskilt bland unga. Men humör- och ångeststörningar kan i sig utgöra riskfaktorer för dessa utfall.

Syftet med en ny avhandling av Tyra Lagerberg, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, är därför att öka förståelsen av riskerna och fördelarna med behandling med SSRI i relation till allvarliga utfall i olika åldersgrupper, inklusive när SSRI kombineras med andra läkemedel, som CNS-läkemedel.

Tyra har också dokumenterat förskrivningsmönster för antidepressiva läkemedel bland unga –  den åldersgrupp där balansen mellan fördelar och risker med antidepressiv behandling är minst tydlig. Hennes studier visar en ökande prevalens av antidepressiva läkemedel och samtidig användning av antidepressiva medel med andra CNS-läkemedel bland svenska ungdomar. Studierna visar också samband mellan SSRI-användning och våldsbrott och självmordsbeteende. Resultaten kommer förhoppningsvis att hjälpa till att vägleda framtida forskning och kliniskt beslutsfattande.

Kan du berätta något om de viktigaste resultaten i din avhandling?

–Vi bekräftade att risken för våldsbrott och självmordsbeteende är förhöjd vid SSRI-behandling i åldersgrupperna upp till 60 år. Det är dock oklart hur stor del av dessa resultat kommer sig av att de underliggande sjukdomarna som SSRI ordineras för orsakar sambandet, s k ”confounding by indication”. I en av våra studier såg vi att risken för suicidalt beteende var högst under månaden omedelbart innan påbörjad behandling med SSRI och sedan minskade under behandlingstiden.

Vi dokumenterade också den ökande prevalensen av samtidig medicinering av andra CNS-läkemedelsklasser med antidepressiva medel hos barn, ungdomar och unga vuxna. Detta är viktigt att undersöka vidare, med tanke på att det saknas riktlinjer för lämpligheten av att kombinera antidepressiva med andra läkemedel. I en screeningstudie identifierade vi flera läkemedel som var associerade med minskad risk för suicidalt beteende när de initierades under SSRI-behandling, och som kan undersökas vidare för att bedöma om – och i så fall under vilka omständigheter – de är lämpliga att lägga till vid SSRI-behandling.

Varför valde du att forska om just detta?

–Antidepressiva läkemedel i allmänhet och SSRI i synnerhet är vanliga receptbelagda läkemedel, vilket innebär att det är viktigt att studera deras risker och fördelar. De är i sin tur utvecklade för att behandla vanliga sjukdomar som kan innebära ett stort lidande för individen. Det kvarstår dock debatt om hur säkra och effektiva SSRI är, och jag hoppades kunna bidra till kunskapsbasen med denna avhandling. Det ska understrykas att vi inte har hittat definitiva svar, och debatten kring dessa mediciner kommer att fortsätta.

Hur tycker du att forskningen ska fortsätta framöver på det här området?

–Som nämnts är orsakssambanden i våra studier osäkra, så man behöver undersöka detta ytterligare med olika studiedesigner och/eller olika data. Oavsett orsakssamband kan man utveckla prediktionsmodeller för att möjliggöra identifiering av individer med hög risk för våld eller suicidalt beteende under SSRI-behandling. Detta skulle hjälpa kliniker att identifiera vilka patienter som behöver mest uppmärksamhet. Fler studier om riskerna och fördelarna med samtidig medicinering av SSRI och andra CNS-läkemedel behövs också.

Avhandling

Behavioural outcomes of treatment with selective serotonin reuptake inhibitors.

Tyra Lagerberg. Karolinska Institutet (2021), ISBN: 978-91-8016-348-4