Publicerad: 2016-09-01 06:49 | Uppdaterad: 2017-10-13 10:44

Bättre IT ett måste för säker ambulanssjukvård

Veronica Lindström, forskare vid NVS och ambulanssjuksköterska. Foto: Privat.

Hallå där Veronica Lindström, ambulanssjuksköterska och forskare vid NVS, som under Almedalsveckan i juli i år rapporterade om stora brister som finns i ambulanssjukvårdens e-hälsa.

Rapporten bygger på den allra första nationella kartläggningen av e-hälsan i ambulanssjukvården, och visar bland annat att många ambulanssjuksköterskor får förlita sig på sin privata mobil i jobbet eftersom det saknas uppkoppling till internet och kartstödet i ambulansen är dåligt.

Hur har responsen varit från politiker, allmänhet och kollegor inom vård och utbildning?

Från allmänheten har det uttrycks förvåning över resultatet, de trodde att ambulanssjukvården som del av den akuta vårdkedjan skulle ha en bättre och mer utvecklad e-Hälsa. Även politiker har uttryck förvåning över skillnaderna i landet. Kollegorna i ambulanssjukvården har instämt i resultatpresentationen och hoppas på att rapporten ska kunna vara underlag för vidare utvecklingsarbete.

Vilka är dina förslag till beslutsfattare för att förbättra e-hälsan i ambulansvården?

Vårdrummet i ambulansen är föränderligt och oförutsägbart och personalen har behov av att kunna får stöd i det kliniska arbetet. Ambulanssjukvården behöver därför en nationell styrning när e-Hälsan ska utvecklas, olikheterna som är i dag gör att vi riskerar att få ojämlik vård.

Ett prioriterat område som behöver utvecklas är sammanhållen journalföring, eftersom ett rimligt antagande är att ambulanspersonalen kan ge bättre och mera patientsäker vård om de har kännedom om patienternas tidigare sjukdomar, allergier och läkemedelslistor.

Andra områden som behöver stärkas är tillgång till aktuella och uppdaterade kartstöd (annars riskerar vi att inte hitta fram till eller bli fördröjda till patienter), digitala beslutsstöd (eftersom vården i en ambulans är så varierad), tillgång till internet, och tillräcklig täckning av kommunikationsutrustning för att kunna kommunicera med omvärlden/andra vårdgivare. Självklarheter kan tyckas – men inte i hela Sveriges ambulanssjukvård.

Hur jobbar du vidare med detta?

En slutlig rapport av kartläggningen kommer att presenteras inom en snar framtid. Förhoppningen är att den nationella e-Hälsan inom ambulanssjukvården kan utvecklas med stöd av resultaten för att stärka patientsäkerhet och förutsättningarna för jämlik vård.

I Stockholms Läns Landsting håller också en ny prehospital IT-plattform som kallas Frapp på att tas i bruk. Frapp är ett projekt som ska se till att ny IT-utrustning finns installerad i alla ambulanser och mottagande sjukhus i Stockholms län.

Plattformen kommer systematiskt att utvärderas av mig och mina kollegor inom ambulanssjukvården för att undersöka hur utvecklingen av eHälsa påverkar patientsäkerhet, ärendehantering, kommunikation mellan olika vårdgivare och uppföljning.

Om kartläggningen

  • Kartläggningen av digitaliseringen av ambulanssjukvården är ett samarbete mellan Vårdförbundet, eHälsomyndigheten, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Karolinska Institutet.
  • Datainsamlingen är gjord våren 2016 genom en webbenkät bland ambulanssjuksköterskor inom Vårdförbundet.
  • Slutrapporten kommer i höst. Den kommer att innehålla en rankning över landstingens/regionernas e-hälsa i ambulanssjukvården baserat på ett stort antal frågor.
  • Läs mer om kartläggningen och vad den visade på eHälsomyndighetens hemsida.