Publicerad: 2022-11-18 15:10 | Uppdaterad: 2022-11-23 10:53

Avhandling om magsäckscancer - mot en förbättrad överlevnad

Johannes Asplund
Johannes Asplund

Johannes Asplund vid forskargruppen Övre GI kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Towards an improved survival in gastric cancer" den 25 november, 2022.
Huvudhandledare är Jesper Lagergren.

Vad handlar din avhandling om? 

Magsäckscancer, särskilt faktorer som spelar roll för patienternas överlevnad efter operation. 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Förekomst av cancer i övre delen av magsäcken ökar medan cancer i mellersta och nedre delen minskar. För den minskande andel av patienter som blir opererade för magsäckscancer har överlevnaden förbättrats över tid, särskilt för dem med cancer i översta delen av magsäcken (övre magmunnen).  

Långtidsöverlevnaden tycks inte skilja sig åt för patienter opererade på sjukhus med höga jämfört med låga volymer av kirurgi för magsäckscancer, och inte heller vid jämförelse mellan kirurger med hög respektive låg årlig operationsvolym. Men det finns en inlärningsperiod för kirurger som börjar operera magsäckscancer under vilken långtidsöverlevnaden för patienterna ser ut att vara sämre. 

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Kunskap om ändrad förekomst och överlevnad kan ge förståelse för effekter av förändringar i diagnostik och behandling som skett över tid. Vetskap om hur kirurgers operationsvolymer och inlärningsperioder påverkar prognosen i magsäckscancer är värdefull för att påvisa hur strukturell planering av sjukvården kan förbättra överlevnaden hos dessa patienter. 

Vilka mål har du för framtiden? 

Under tiden som doktorand har jag samlat data och arbetat med en stor kohort av patienter, och denna databas kan ge svar på många ännu obesvarade frågor. Jag planerar fortsatta och fördjupade studier inom ämnet.  

Disputation

Fredagen den 25 november 2022 kl 9:00, Aulan Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10

Kontakt

Johannes Asplund Anknuten till Forskning