Publicerad: 2014-01-30 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-05 13:47

ADHD-läkemedel livräddare i trafiken

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att läkemedel mot ADHD hos vuxna män kan rädda liv i trafiken. Enligt en stor registerstudie, som nu publiceras i vetenskapstidskriften JAMA Psychiatry, skulle upp till hälften av de transportolyckor där män med ADHD är inblandade kunna undvikas om männen tar läkemedel mot tillståndet jämfört med om de inte gör det.

Forskarna har följt över 17 000 individer med ADHD under fyra års tid (2006-2009) med hjälp av olika befolkningsregister. De kunde då analysera både risken för transportolyckor hos personer som diagnostiserats med ADHD och hur läkemedelsbehandling påverkar denna risk. Helt i linje med tidigare forskning inom området visar resultaten från den aktuella studien att personer med ADHD har en cirka 45-procentig ökat risk att bli inblandade i allvarliga transportolyckor, så som bil- eller motorcykelolyckor, jämfört med personer utan ADHD.

– Även om det går bra för många personer med ADHD så indikerar våra resultat att funktionsnedsättningen kan ha riktigt allvarliga konsekvenser. Vår studie visar också på flera olika sätt att risken för transportolyckor hos vuxna män med ADHD sänks påtagligt om man behandlar med läkemedel, säger Henrik Larsson, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Till att börja med var förekomst av transportolyckor lägre bland män med ADHD som fick läkemedel än bland män med ADHD som inte fick det. När männen jämfördes med sig själva, det vill säga under perioder med och utan läkemedelsbehandling, kunde forskarna konstatera att medicinering innebar en signifikant lägre risk för transportolyckor; under läkemedelsperioderna var risken 58 procent lägre. Att individerna jämförts med sig själva är en styrka i studien, eftersom det visar att sambanden mellan läkemedelsbehandling och minskad olycksrisk troligen inte beror på skillnader mellan olika individer.

Ytterligare statistiska beräkningar visade att 41-49 procent av de transportolyckor som män med ADHD var inblandade i hade kunnat undvikas om de läkemedelsbehandlats under hela uppföljningsperioden. Den nu publicerade studien klargör inte de specifika mekanismerna bakom effekten av ADHD-läkemedel på olycksrisk. Forskarna menar dock att resultaten kan förklaras med att läkemedelsbehandling har effekt på grundsymtomen vid ADHD, som impulsivitet och koncentrationssvårigheter, vilket i sin tur minskar risken för att råka illa ut i trafiken.

– Även om vi har visat att läkemedel mot ADHD med stor sannolikhet sänker risken för transportolyckor hos män, så kunde vi inte säkerställa en liknande minskning av olycksrisken hos kvinnor. Vi behöver ytterligare data för att med statistisk säkerhet kunna uttala oss om effekten hos kvinnor. Det är också viktigt att påpeka att de flesta läkemedelsbehandlingar innebär risk för biverkningar. Risk och nytta måste vägas mot varandra vid varje enskild förskrivning, där den enskilde patientens hela livssituation ska vägas in, säger Henrik Larsson.

Ungefär fem procent av alla skolbarn och hälften så många vuxna lider av ADHD, som kännetecknas av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter och impulsivitet. Forskning har visat att ADHD är ett relativt stabilt funktionshinder och många av dem som fått diagnosen ADHD som barn uppfyller kriterierna för diagnosen även i vuxen ålder. Personer med ADHD kan bland annat behandlas med centralstimulerande läkemedel som påverkar hjärnan och därmed förbättrar uppmärksamhet och impulskontroll.

Studien är finansierad med pengar från Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), och National Institute of Child Health and Human Development.

Läs ett pressmeddelande om studien

Publikation

Serious transport accidents in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and the effect of medication: a population-based study.
Chang Z, Lichtenstein P, D'Onofrio B, Sjölander A, Larsson H
JAMA Psychiatry 2014 Mar;71(3):319-25