Publicerad: 2014-10-22 12:57 | Uppdaterad: 2016-03-09 11:20

Vetenskapligheten brister på specialistsjuksköterskeutbildningen

Alla inriktningar på Karolinska Institutets specialistsjuksköterskeutbildningar får omdömet bristande kvalitet. Magisterexamen i omvårdnad får omdömet hög kvalitet.

Det står klart sedan Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderat landets specialistsjuksköterskeutbildningar utifrån de akademiska och professionella målen som finns i högskoleförordningen. Av 134 utbildningarna fick majoriteten, 79 stycken, omdömet bristande kvalitet. Av specialistsjuksköterskeutbildningarna på KI bedömdes alla nio inriktningar ha bristande kvalitet, medan magisterexamen i omvårdnad fick omdömet hög kvalitet.

– Vi ska inte ge utbildningar som får omdömet bristande kvalitet, utan vi ska jobba så att vi får mycket hög kvalitet på alla våra utbildningar. I det här specifika fallet utvärderades specialistsjuksköterskeprogrammen enligt den gamla utbildningsplanen, där studenternas självständiga arbeten var väldigt korta, 7,5 högskolepoäng (hp). Alla våra inriktningar har bedömts ha brister på just de självständiga arbetena, säger Jan-Olov Höög, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet.

Redan när utvärderingen inleddes hade KI infört en ny utbildningsplan för de aktuella utbildningarna. Den innebär bland annat att de självständiga arbetena numera är 15 hp. De första självständiga arbetena som gjorts enligt den nya utbildningsplanen var dock inte färdiga när underlaget inför utvärderingen skulle skickas in.

Eva-Lisa Lundgren, programdirektor för specialistutbildningar för sjuksköterskor, delar uppfattningen att den bristande kvaliteten till stor del har att göra med den gamla utbildningsplanen. Hon är inte överraskad över de brister som pekats ut.

– Vi borde ha startat tidigare med att ha ett examensarbete om 15 hp. Då hade vi säkert rått bot på bristerna, säger hon.

De olika inriktningarna har utvärderats var för sig och kritiken från UKÄ är skiftande. En del inriktningar har fått kritik på bara ett av de sex utvärderade examensmålen, medan en del har fått kritik på flera mål.

– De vetenskapliga bristerna, eftersom utvärderingen följde den gamla utbildningsplanen, är inte speciellt överraskande. Vi har redan tillsatt en extern utvärderare som har börjat se över specialistsjuksköterskeutbildningarna utifrån ett externt perspektiv. Man kan se att den kritik vi har fått rör specifikt på den vetenskapliga sidan, förhållningssättet till ämnet och den analytiska förmågan. De mål som rör professionsdelen har bara någon enstaka inriktning fått påvisade brister på, säger Jan-Olov Höög.

Magisterexamen i omvårdnad, som har examensarbeten om 15 hp och som fick omdömet hög kvalitet, startades år 2012 och kan anses motsvara de självständiga arbeten som nu ingår i specialistsjuksköterskeprogrammen.

– Det höga betyget där visar att vi klarar av att ge examensarbeten som håller en hög kvalitet, säger Jan-Olov Höög.

Nu har KI ett år på sig att åtgärda bristerna i de ifrågasatta utbildningarna.

– Nu står vi inför att analysera kritiken och göra ett åtgärdsprogram, säger Eva-Lisa Lundgren. Den redan tillsatta externa utvärderingen kommer att slutföras.

– Vi tillsätter också en granskare som ser om handlingsplanerna som de programansvariga tar fram är tillräckliga. Styrelsen för utbildning kommer sedan gå genom allting för att se om alla våra inriktningar har möjlighet att uppnå mycket hög kvalitet inför nästa utvärdering, säger Jan-Olov Höög.

Text: Karin Söderlund Leifler

Läs mer på UKÄ:s webbplats.