Publicerad: 2013-01-11 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-08 12:59

Utmattade kvinnor blir ljudöverkänsliga efter stress

Kvinnor som har problem med stressrelaterad utmattning kan drabbas av ljudöverkänslighet om de utsätts för ytterligare stressmoment. I vissa fall kan ljudnivåer som motsvarar normal samtalston upplevas som obehagligt starka. Det visar en studie från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet där forskarna testade ljudkänsligheten direkt efter några minuters experimentellt orsakad stress.

I studien, som publiceras i den vetenskapliga onlinetidskriften PLOS ONE, utsattes 348 personer mellan 23 och 71 år med låg, medel och hög så kallad emotionell utmattningsnivå för experimentellt orsakad stress under fem minuter. Av deltagarna var 208 kvinnor och 140 män. Det korta stressmomentet utgjordes av en kombination av fysisk (hand i isvatten), psykisk (prestation på ett stresstest) och social (bli observerad) anspänning.

Resultaten visar att kvinnor med hög utmattningsnivå innan stressexponeringen hade en ökad känslighet för ljud jämfört med de som inte var utmattade. Vissa försökspersoner med hög utmattningsnivå upplevde ljudnivåer så låga som 60 decibel, alltså normal samtalston, som störande. De med låg utmattningsnivå blev däremot mindre ljudkänsliga direkt efter att de utsatts för fem minuters stress. Forskarna beskriver det som att man "blundar" med öronen, vilket är en normal skyddsreaktion. Samma trender kunde ses hos män, men skillnaderna var då inte statistiskt säkerställda. Forskarna konstaterar också att det intressant nog inte var någon skillnad i ljudkänslighet mellan utmattningsgrupperna före stressexponeringen.

– Ljudöverkänslighet kan kännas som att vissa normala ljud, som bestickslammer och motorljud, skär i öronen. Med tanke på hur vanligt det är att arbeta i miljöer med olika former av störande ljud kan den här överkänsligheten verkligen vara handikappande för den enskilde individen, säger Dan Hasson, docent vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet och även verksam som forskare vid Stressforskningsinstitutet.

En tidigare studie av samma forskargrupp visar att cirka 32 procent av arbetande svenskar rapporterar att de har någon form av hörselproblem (hörselnedsättning, tinnitus eller både och). Det är sedan tidigare känt att det finns en koppling mellan stress och hörselproblem även om mekanismerna inte är helt klarlagda. Den nu publicerade studien är dock första gången man på experimentell väg visar på ett direkt samband mellan stress och ljudöverkänslighet.

– Svåra former av ljudöverkänslighet kan leda till att man isolerar sig och undviker situationer och miljöer som kan leda till obehag. Vår studie talar för att utmattningsnivå och stress är ytterligare faktorer som man kan behöva ta hänsyn till i samband med diagnos och behandling av hörselproblem, säger Dan Hasson.

Studien är finansierad genom anslag från Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), Stiftelsen Tysta Skolan, AFA Försäkring, Bliwastiftelsen och Karolinska Institutet Fonder.

Publikation

Acute stress induces hyperacusis in women with high levels of emotional exhaustion.
Hasson D, Theorell T, Bergquist J, Canlon B
PLoS ONE 2013 ;8(1):e52945