Publicerad: 2013-03-15 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 13:02

Tidigare traumatiska livshändelser ökar risk för posttraumatisk stress hos föräldrar efter barns cancerdiagnos

Tidigare upplevda traumatiska livshändelser ökar föräldrarnas psykologiska sårbarhet i samband med beskedet att deras barn har cancer. Risken att utveckla allvarligare symptom på posttraumatisk stress (PTS) ökar, och den tendensen gäller särskilt mödrarna. Det visar en studie från Karolinska Institutet, som publiceras i PLOS One.

Studien syftar till att identifiera orsaksfaktorer som utöver barnets sjukdom bidrar till att belastningssymptomen hos föräldrarna blir särskilt allvarliga. Forskarna ser att den visar på ett behov av att anpassa det psykosociala omhändertagandet av föräldrarna utifrån personlig sårbarhet och tidigare livshistoria, då dessa faktorer har betydelse för hur man förmår hantera den kris som barnets sjukdom orsakar.

– Resultaten visar att stödet till föräldrar till barn med cancer bör utformas med hänsyn till föräldrarnas tidigare livshistoria, och studien visar på hur det kan ske, säger docent Krister Boman, en av forskarna som gjort studien.

Studien ingår i ett större forskningsprojekt om psykosociala följder, identifiering av stressrelaterade riskfaktorer och familjens hjälpbehov efter ett barns cancerdiagnos. I studien ingick 169 föräldrar (97 mödrar, 72 fäder) till 103 barn med diagnostiserad cancer. Barnen var mellan någon månad och 20 år gamla (medianålder, 5,9 år). Var femte av föräldrarna hade immigrantbakgrund. Posttraumatiska stressymptom mättes genom standardiserad självskattningsmetod. Det visade sig att traumatiska händelser som föräldrarna upplevt tidigare i livet före barnets cancerdiagnos var kopplade till allvarligare symptom i en central dimension av PTS som studien mätte. Dessutom framkom att mödrarna genomgående uppvisade högre symptomnivåer i samtliga dimensioner av PTS jämfört med fäderna. Tidigare antaganden om att äldre föräldrar och föräldrar med invandrarbakgrund skulle vara mer sårbara för cancerrelaterad stress fick inte stöd i undersökningen.

Studien har genomförts med finansiering från Barncancerfonden och Karolinska Institutet.

Publikation

Impact of prior traumatic life events on parental early stage reactions following a child's cancer.
Boman K, Kjällander Y, Eksborg S, Becker J
PLoS ONE 2013 ;8(3):e57556