Publicerad: 2012-11-19 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-16 15:39

Svag chefsroll i relation till läkarrollen

Genom politiska reformer har chefsrollen i hälso- och sjukvården formellt stärkts under de senaste decennierna. Men nu visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet att chefsrollen i relation till läkarrollen i sjukvården i många fall i praktiken tycks vara svag – och att chefer själva ibland bidrar till detta.

– Resultaten i avhandlingen visar att både chefer som själva är läkare och chefer som har andra grundprofessioner på olika sätt bidrar till att göra chefsrollen svag i relation till läkarprofessionen, säger Mia von Knorring, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin.

I sin avhandling har hon studerat chefsrollen i relation till hanteringen av patienters sjukskrivning  en vanlig och ofta svår uppgift i läkares arbete. Gruppintervjuer med läkare visade att de i sin sjukskrivningshantering upplevde ett flertal problem som på olika sätt berörde chefers ansvarsområden. Enkäter 2004 och 2008 till över 2000 specialistläkare i Stockholm visade att nästan varannan läkare saknade en policy och att var tredje läkare inte hade stöd från sina chefer i sin sjukskrivningshantering.

Med utgångspunkt i den frånvaro av ledning i sjukskrivningsarbetet som framkom genomfördes intervjuer med sjukvårdschefer på två ledningsnivåer från olika delar i landet: landstings- och regiondirektörer, respektive verksamhetschefer. Analyserna visade bland annat att cheferna beskrev strategier för att leda läkares arbete som tycktes bidra till att försvaga chefsrollen och minska dess legitimitet i relation till läkarrollen i sjukvårdsorganisationen. Få chefer beskrev sin eller andras chefsroller inom ramen för det som i avhandlingen kallas en managementbaserad diskurs, det vill säga med en tydlig bas i den chefsposition cheferna hade i organisationen.

I stället var identifikationen med att vara eller inte vara läkare stark bland cheferna och de använde ofta uttryck som "läkare" eller "icke-läkare" för att beskriva och värdera sig själva och andra chefer i sina respektive chefsroller. Uttryck som kunde hänföras till en gemensamt delad chefsidentitet i sjukvården saknades nästan helt bland cheferna.

Resultaten i avhandlingen tyder, enligt Mia von Knorring på att det finns ett behov av att stödja chefer i att hantera sin chefsroll i relation till läkarrollen, både för de chefer som själva är läkare och för dem som har andra grundprofessioner.

– Chefsrollen och läkarrollen är två av flera viktiga roller i sjukvården. Tidigare forskning har visat att en svag och oklar chefsroll kan ha negativa konsekvenser inte bara för chefers arbete, utan också för läkares arbete, för andra personalgrupper i sjukvården, och för vårdens kvalitet. Därför är det av flera skäl viktigt att man tar den här problematiken på allvar, säger hon.

Disputation skedde den 12 oktober 2012. Huvudhandledare har varit professor Kristina Alexanderson, Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Doktorsavhandling

The manager role in relation to the medical profession
Mia von Knorring
Oktober 2012, ISBN: 978-91-7457-895-9