Publicerad: 2021-03-09 11:40 | Uppdaterad: 2021-03-11 16:48

Stör Döden lanserar utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för lärare

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Samtidigt så frågar skolor om hur de kan bli bättre på att samtala om självmord och psykisk ohälsa med sina elever. Därför har Suicide Zero, Mind, SPES och NASP, som tillsammans står bakom projektet Stör Döden, tagit fram ett utbildningsmaterial som riktar sig till lärare på högstadiet och gymnasiet.

En illustration av en elev med keps.

Utbildningsmaterialet är framtaget i samarbete med skolpersonal och med finansiellt stöd från Region Stockholm, som en del av en större insats för prevention av psykisk ohälsa och självmord i Region Stockholm.

Syftet med det nya utbildningsmaterialet är att det ska stötta lärare i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Fokus ligger på att skapa trygghet i de samtal som lärare ofta har med sina elever, samt ge större kunskap kring psykisk ohälsa och självmord. 

Själva utbildningen tar cirka 60 minuter att genomföra, är helt digital samt självinstruerande. Den består av fem delar och utgår från intervjuer, interaktiv film samt tips- och checklistor.

Förhoppningen är att de lärare som genomför utbildningen ska få med sig nya tankar, kunskaper och strategier samt känna en större trygghet i mötet med elever som mår psykiskt dåligt. Materialet är även utformat för att diskutera med andra, som en del av det kollegiala arbetet, med tillfälle till gemensam reflektion. Beroende på kontext så ska materialet kunna användas på olika sätt för att fylla olika funktioner. Rekommendationen är att materialet ska användas som en del i ett strukturerat arbete, och att det ska kunna ske parallellt med befintligt lokalt/regionalt arbete med elevernas psykiska hälsa.

Om projektet Stör Döden

Bakgrunden till projektet Stör Döden är att Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) fick i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att tillsammans med organisationerna Mind, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) och Suicide Zero utarbeta förslag till gemensamma självmordspreventiva insatser. Stör Döden har tidigare lanserat två informationskampanjer, som främst riktar sig mot män, och som belyser vikten av att våga prata om psykisk ohälsa. 

http://stordoden.se/