Publicerad: 2017-09-05 10:36 | Uppdaterad: 2022-02-21 18:09

Stödet från KAW gav frihet att satsa på svåra forskningsprojekt

Marie Carlén, foto: Stefan Zimmerman

I år fyller Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), en av Sveriges största forskningsfinansiärer, 100 år. Det firas bland annat med att KI, KTH och Stockholms universitet arrangerar ett gemensamt jubileumssymposium i Aula Magna den 15 september. En av de inbjudna talarna är KI-forskaren Marie Carlén.

Berätta, vad är det som händer den 15 september?

– Vid symposiet får jag tillfälle att presentera min forskning som KAW har finansierat och träffa andra forskare som KAW stöder. Jag har fått stöd från KAW de senaste tio åren och har anslag från stiftelsen fram till 2024.

Vad ska du själv prata om?

– Jag kommer att prata om hjärnan och beskriva de strategier som vi inom mitt fält av neurovetenskapen har för att förstå hur hjärnan fungerar. Jag kommer att visa hur vi med hjälp av teknologin optogenetik i experiment i möss har börjat få en förståelse för hur hjärnan utför högre mentala funktioner, så kallade kognitiva funktioner. Optogenetik gör det möjligt för oss att studera hur olika nervceller bidrar till hjärnans funktioner och ultimat skapar våra beteenden. Ett mål med min föreläsning är att förmedla att framsteg inom behandlingen av psykisk sjukdom kräver grundläggande förståelse av hur hjärnan är uppbyggd och fungerar, något vi för tillfället saknar men jobbar väldigt hårt för att uppnå.

Du blev Wallenberg Academy Fellow 2012. Vad har stödet från KAW betytt för dig?

– Det anslaget har inneburit precis det som var visionen hos KAW, det vill säga möjligheten och friheten att satsa på riskfyllda och långsiktiga projekt. Projekten är riskfyllda då de kräver metoder och analys i forskningens framkant, metoder vi i labbet ofta måste vara med och vidareutveckla. Vi använder många olika typer av utrustning i våra experiment, vilket är kostsamt. Men med stödet från KAW har vi inte behövt göra avkall på någon typ av experiment. Anslaget har även fungerat som en kvalitetsstämpel på vår forskning, ett bevis på att en granskningskommitté av högsta kompetens har bedömt det vi håller på med som något kan föra forskningen framåt och bör satsas på. För mig personligen har anslaget varit en uppmuntran att fortsätta satsa på tekniskt svåra projekt med hög potential, och en indikation på att jag är inne på rätt spår med mina vetenskapliga idéer.

Symposiet gästas av flera världsstjärnor inom forskningen. Är det någon av de övriga föredragshållarna som du ser särskilt fram emot att höra/träffa?

– Jag ser fram emot att lyssna på Svante Pääbo. Hans forskning är långt ifrån min, men jag är väldigt intresserad av evolutionen och då främst hjärnans evolution. Mycket av forskningen på hjärnan bedrivs i ett fåtal arter av laboratoriedjur och för att den forskningen ska kunna bidra till förståelsen av människans hjärna och dess sjukdomar måste vi ha en klar bild av både likheterna och olikheterna i hjärnans organisation och funktion hos olika arter. Evolutionen har drivit utvecklingen av hjärnan och förståelse av evolutionen kan hjälpa oss förstå hjärnan.

Husband and wife Knut and Alice Wallenberg started their Foundation in 1917, aiming to support projects beneficial to Sweden. Today, the Foundation is the largest private financier of research in Sweden. Photo: KAW.
Makarna Knut och Alice Wallenberg bildade sin stiftelse 1917 för att stödja projekt med nytta för Sverige. Foto: KAW

Så vaknade KAW:s intresse för KI

Med ögonen öppna för excellens och med ett långsiktigt tänk har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse  (KAW) under årens lopp delat ut miljardbelopp till Karolinska Institutets forskare. Stiftelsen, som 2017 firar 100 år, har kommit att bli en av Europas största privata forskningsfinansiärer vars tillskott gett skjuts åt åtskilliga forskarkarriärer.

Läs en historisk tillbakablick