Publicerad: 2016-11-25 12:39 | Uppdaterad: 2023-02-09 16:47

Så går det till att bli professor på KI

Installationsceremonin för nya KI-professorer 2016. Foto: Erik Cronberg

Sedan 2011 har universitet och högskolor i Sverige större frihet att själva bestämma hur det ska gå till att anställa en professor. Karolinska Institutet har valt att konkurrensutsätta professurerna och tagit bort rätten att bli befordrad.

Peter Gustafsson, portrait.
Peter Gustafsson, foto: Bildmakarna.

– Vi vill ha de bästa och vara transparenta i våra processer. Då är det viktigt att ge alla möjlighet att söka, säger Peter Gustafsson, chef på HR-avdelningens kompetensförsörjningsenhet.

Därtill betonar strategidokumentet, Strategi 2018, att KI ska slå vakt om extern rekrytering.

– Det är viktigt, men samtidigt får man inte glömma bort rekryteringen av interna kandidater. Vi har en pool av duktiga lärare och forskare, påpekar Peter Gustafsson.

Tillsättningen av professurer initieras av prefekterna. När en institution vill ha en professor tittar man på vilka behoven är.

För att forska på hög nivå behöver man inte vara professor, påpekar Peter Gustafsson.

– Det finns personer som inte är professorer som är framgångsrika i att attrahera anslag. Men för att få en välmeriterad person som kan lyfta ämnet kan man behöva utlysa en professur.

Ny rekryteringsstrategi

En arbetsgrupp arbetar också med att utmejsla en ny rekryteringsstrategi för KI som ska presenteras nästa år. Birgitta Henriques Normark är vicedekan för rekrytering och leder gruppen. Diskussionerna rör rekrytering av professorer och lektorer, men tar även upp karriärstrukturen för yngre forskare och lärare, samt rekryteringsutskottets sammansättning.

Birgitta Henriques Normark, foto: Stefan Zimmerman:

– Professorers finansiering diskuteras också och problematiken kring att det i dag inte finns tillräckliga resurser för fullfinansiering av KI:s professorer, säger Birgitta Henriques Normark.

Trots att Strategi 2018 säger att KI ska sträva efter att minska antalet professorer tredubblades antalet utlysta anställningar som professor 2015, jämfört med året innan. För 2016 syns ingen nedåtgående trend.

– De närmaste fem åren har vi ett stort antal professorer som går i pension och detta måste vi hantera. Enligt Strategi 2018 bör inte alla ersättas. Men rekryteringsutskottet har i dag varken den överblicken eller uppdraget att begränsa antalet professorer totalt.

Mer resurser

Peter Gustafsson tror att det även kan finnas andra vägar att gå.

– En professor måste ha resurser och det behövs en förutsägbarhet när det gäller pengar. Ökar antalet professorer och KI beslutar att dessa ska vara fullfinansierade måste mer resurser till.

KI har heller inte uppnått det av regeringen uppsatta målet att rekrytera 47 procent kvinnor som professorer.

Men nyrekryterade professorer som är kvinnor har trots allt blivit fler, både under 2015 och 2016. Rekryteringsutskottet har utbildats i jämställd rekrytering och tittat på hur hela processen går till.

Peter Gustafsson anser att man bör se över forskarkarriären som helhet för att få större effekt.

– Hur tar man till exempel ut föräldraledighet och hur påverkar det karriären? säger han.

Text: Ann Patmalnieks
Även publicerad i personaltidningen KI Bladet, nummer 5/2016

Rekryteringen steg för steg


Vem får bli professor?

Anställningar på KI ska konkurrensutsättas, såväl interna som externa sökande välkomnas. Det finns inte som det gjorde under åren 1999–2010 någon rätt att bli befordrad till professor om man uppfyller vissa krav. Däremot kan en forskare få en kallelse, det vill säga headhuntas till att bli professor.

Hur bedöms vetenskaplig och pedagogisk skicklighet?

Forskningsskicklighet mäts på flera olika sätt på KI, med betoning på olika delar utifrån den aktuella tjänsten. Det kan vara att ha publicerat i tidskrifter med hög impact, att ha handlett doktorander och postdoc, att ha fått anslag och erhållit medel. En tung merit kan vara att visa upp en självständig forskningslinje. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån kursansvar och om man har utvecklat kurser, och om man har genomgått en högskolepedagogisk utbildning.

Det finns också andra bedömningsgrunder. Gäller det en förenad anställning där professorn även har en klinisk anställning vid till exempel Karolinska Universitetssjukhuset är den kliniska skickligheten viktig. Ledningserfarenhet och skicklighet när det gäller utveckling och samverkan värderas också. Att ha lett stora grupper och att ha varit ansvarig för olika verksamheter är meriterande. Bedömningsgrunderna viktas och det avgörs vilka meriter som är viktigast för just den här anställningen.

Hur går sakkunnigprövningen till?

Två eller tre ämnesförtrogna personer, vanligen professorer från andra lärosäten, väljs ut. De gör sedan individuella utlåtanden utifrån annonsens riktlinjer. Tidigare rankades individerna. Nu föreslås i stället en tätgrupp med de två till tre personer som uppvisar största skickligheten. Sedan är det rekryteringsutskottet tillsammans med prefekten som fattar beslut om vilka som ska intervjuas.

Hur går intervjuerna till?

Intervjuer hålls av rekryteringsutskottet. I utskottet ingår prefekten för institutionen, sju professorer vid KI, doktorand- och studentrepresentanter, samt fackrepresentant som får närvara men inte rösta. Efter intervjun förslås en av de sökande för anställning. Beslut fattas av rektor. Men först tas referenser och cv:t kontrolleras, något som tidigare inte har funnits som rutin. Förändringen var på gång redan före Macchiarini-ärendet men påskyndades sedan det framkommit att han uppgett falska meriter.

Vad händer sen?

Den som får en professur på KI har hög grad av autonomi och kan själv formulera vad forskningen ska gälla. Men det finns också ett tydligt uppdrag att sköta utbildningen inom området. Vissa professorer undervisar tidvis mycket, andra mer sällan. Ibland får den nya professorn ett resurspaket att börja med, som kan komma från olika centrumbildningar eller styrelsen för forskning. Ibland kommer en donation. Forskningen är till stor del externfinansierad. Det fungerar olika från institution till institution.

Den som sökt men inte fått tjänsten och anser att fel person utsetts kan vända sig till Överklagandenämnden för högskolan. Universitetskanslersämbetet kan granska hanteringen av ett ärende men får till skillnad från Överklagandenämnden inte ändra ett beslut.