Publicerad: 2023-02-23 14:50 | Uppdaterad: 2023-02-23 15:03

Risken för graviditetskomplikationer vid ryggreumatism har minskat över tid

Bilden visar en nyförlöst bebis.
Foto: Christian Bowen, Unsplash.

Kvinnor med reumatiska sjukdomar löper större risk för komplikationer vid graviditet och förlossning, men för kvinnor med ryggreumatism, så kallad axial spondylartrit, har riskerna minskat under det senaste tio åren i takt med en ökad användning av biologiska läkemedel. Det rapporterar forskare från Karolinska Institutet i en studie som publicerats i The Lancet Rheumatology.

Forskning har tidigare visat att kvinnor med reumatiska sjukdomar löper en ökad risk för komplikationer vid graviditet och förlossning, men uppgifterna om kvinnor med den reumatiska ledsjukdomen axial spondylartrit har varit få och motstridiga. Syftet med den här studien var därför att bedöma riskerna för negativa graviditetsutfall i en stor kohort av kvinnor med axial spondylartrit och att undersöka hur utfallen varierade över tid, samt i förhållande till den antireumatiska behandling kvinnorna fick för sin sjukdom.

Studien visade att kvinnor med axial spondylartrit generellt löper en större risk för komplikationer som att föda för tidigt, behöva förlösas med kejsarsnitt och för att allvarliga infektioner ska drabba barnet under det första levnadsåret. Det forskarna också kunde se var att risken för komplikationer minskade under den 14 år långa studieperioden, för att nå liknande nivåer som hos befolkningen generellt. Denna minskning sammanföll med att man i ökad utsträckning börjat använda effektiva, biologiska läkemedel som behandling mot axial spondylartrit.

Frågan om man ska fortsätta med sin anti-reumatiska behandling under graviditeten eller inte kan kännas svår för den gravida kvinnan, där risker med aktiv reumatisk sjukdom behöver vägas mot eventuella risker i att utsätta fostret för läkemedel. Forskningsresultatet visar att trots immundämpande behandling med biologiska läkemedel har kvinnor som fött barn på senare år haft färre komplikationer än de som födde tidigt under studieperioden när dessa läkemedel inte var tillgängliga. Det stärker nuvarande riktlinjer om att fortsätta denna behandling åtminstone en bra bit in i graviditeten, och kan förhoppningsvis vara betryggande information för kvinnor med axial spondylartrit som överväger graviditet.

Om studiens genomförande

I denna observationella studie, som omfattade åren 2007-2020, jämfördes förekomsten av komplikationer under graviditet och förlossning hos 1580 födslar bland kvinnor som diagnosticerats med axial spondylartrit med cirka 16 000 födslar bland allmänbefolkningen, med samma fördelning av förlossningsår och ålder hos mamman. Forskarna tog hänsyn till potentiella störningsfaktorer som mammans BMI, rökning och födelseland. Man undersökte också hur många kvinnor som hämtat ut recept på biologiska läkemedel och andra anti-reumatiska läkemedel före och under graviditet, och hur detta förändrats under studieperioden.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet och Reumatikerförbundet.

Publikation

Temporal trends in adverse pregnancy outcomes in axial spondyloarthritis in Sweden: a cohort study. 
Morin M, Frisell T, Stephansson O, et al. The Lancet Rheumatology 2023;5(3):e121-e29. doi: 10.1016/s2665-9913(23)00001-2.