Publicerad: 2012-05-28 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-10 13:09

Rehabiliteringsprogram ger lägre sjukfrånvaro för personer med nack- och ryggbesvär

Forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet har tagit fram en manual för rehabilitering av ryggbesvär inom bland annat rehabiliteringsgarantin. Manualen bygger på vetenskapliga studier om hur rehabilitering av icke-specifika nack- och ryggbesvär ska genomföras med syfte att patienten ska kunna återgå till arbetet.

Besvär från nacke och rygg är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Majoriteten av långvarig sjukskrivning i Sverige beror på dessa besvär.

– Med stöd av manualen kan vårdgivare nu erbjuda vetenskapligt beprövad rehabilitering. Det gör att fler människor kan få bättre livskvalitet och komma tillbaka i arbete, säger professor Irene Jensen vid Institutet för miljömedicin.

Manualen är baserad på en vetenskapligt utvärderad rehabiliteringsinsats utvecklad för att stödja patienter att återgå i arbete. Uppföljningar visar att den ger goda effekter på arbetsåtergång, minskad sjukfrånvaro och produktionsbortfall, liksom ökad hälsa och välbefinnande. Patienter som genomgått det program som beskrivs i manualen är ännu efter tio år i mindre grad sjukskrivna och förtidspensionerade än de som erhållit andra insatser. Vinster i form av minskat produktionsbortfall låg efter tio år på i genomsnitt en miljon kronor per behandlad individ.

Ett stort antal forskare, patienter och praktiker har bidragit med erfarenheter och expertis för att utveckla rehabiliteringsprogrammet. Modellen har utvecklats på rehabiliteringsenheter från stora delar av landet, från Skåne till mellersta Norrland.

Om rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den riktas till personer mellan 16 och 67 år som är sjukskrivna eller riskerar att bli det på grund av olika besvär. Målet är att patienten snabbt ska få behandling för att kunna återfå sin arbetsförmåga. Garantin gäller för besvär med långvarig smärta i rygg/nacke/axlar, generaliserad smärta (inklusive fibromyalgi) samt lindrig och medelsvår ångest, depression och stressrelaterade besvär. Rehabiliteringsgarantin ska erbjuda behandlingar som vetenskapligt bevisat leder till återgång i arbete.

Den utvärdering av rehabiliteringsgarantin som nyligen genomförts vid Karolinska Institutet visade att garantin gett signifikant bättre hälsa och funktionsförmåga för dem som omfattas av den. Andra slutsatser av utvärderingen var att klinikerna ansåg sig behöva bättre stöd och kunskap om hur en arbetslivsinriktad rehabilitering ska gå till i praktiken, och att rehabiliteringen ger bättre resultat när det finns anknytning till arbetsplatsen.