Publicerad: 2022-05-09 15:57 | Uppdaterad: 2022-05-09 15:58

Rapport om externa effekter hos närstående vid beslut om subvention av läkemedel

Patient, närstående och doktor.
Patient och närstående. Foto: Pixbay

Det är vanligare att ansökningar om subvention av läkemedel till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) innehåller information om hur läkemedlet påverkar närståendes livskvalitet. TLV har hittills inte beaktat dessa effekter och det saknas metodologiska riktlinjer för hur det skulle kunna göras. Medarbetare i forskargruppen Health Economics and Policy vid LIME har på uppdrag av TLV undersökt hur externa effekter hos närstående kan beaktas vid beslut om subvention av läkemedel.

Argument för och emot att beakta externa effekter hos närstående

I uppdraget ingick att göra en översikt av den hälsoekonomiska litteraturen inom området. I översikten identifierades ett flertal publikationer som innehöll argument för eller emot att beakta externa effekter hos närstående. Det huvudsakliga argumentet för att beakta dessa effekter var att effekterna hos närstående är reella effekter och påverkar den totala hälsan i befolkningen. Att inte beakta dessa effekter vid beslut om allokering av resurser skulle därför innebära att samhällets gemensamma resurser inte används på ett sätt som maximerar befolkningens hälsa och kan betraktas som ojämlikt ur ett befolkningsperspektiv. De primära argumenten emot att beakta externa effekter hos närstående är att det kan leda till en omfördelning av resurser från patienter till närstående samt att antalet närstående till en patient kan påverka beslut om subventionering. Översikten visade också att det finns olika sätt att väga in externa effekter hos närstående, utanför eller inom den hälsoekonomiska analysen. Vidare gjordes en teoretisk analys av tillämpning i den svenska kontexten. I linje med resultaten från översikten visade exemplen i analysen att det finns metodologiska utmaningar med att inkludera externa effekter hos närstående i hälsoekonomiska utvärderingar.

Behov av metodologiska riktlinjer

Rapporten lyfter att det finns ett behov av metodologiska riktlinjer för hanteringen av externa effekter hos närstående. Det gäller till exempel hur många närstående per patient som ska beaktas, om och hur externa effekter hos närstående bör beaktas vid ökad överlevnad, vilket vetenskapligt stöd som ska krävas för att externa effekter hos närstående ska beaktas, och om hänsyn bör tas till att relationen mellan närstående och patient kan påverka storleken på de externa effekterna hos närstående.

Ta del av rapporten 

Externa effekter hos närstående vid beslut om subvention av läkemedel - En översikt av hälsoekonomisk litteratur samt diskussion av konsekvenser vid tillämpning i en svensk kontext.

Health Economics and Policy

Gruppen bedriver forskning om hur resurser används för att bidra till en effektiv vård och förbättrad hälsa. Forskningsområdet kännetecknas av tillämpning av ekonomiska teorier och metoder inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av framförallt register svarar de på frågor om effektivitet och jämlikhet, analyserar effekter av reformer inom sjukvården, samt jämför vårdgivare och sjukvårdssystem.

Kontakt

Kontakta forskargruppen Health Economics and Policy.