Publicerad: 2016-08-31 09:36 | Uppdaterad: 2018-02-16 08:30

Oro för barns tandhälsa grund för anmälan till socialtjänsten

En försummad tandhälsa och upprepade tillfällen av uteblivande från bokade tider hos tandvården är en indikator på social problematik, som kan innebära att ett barn eller en familj har behov av socialtjänstens insatser. Det har forskare vid Karolinska Institutet konstaterat i en studie.

Väntrum för barnSvenska enkätstudier har visat att många allmäntandläkare och en majoritet av pedodontister anmäler oro om barn som far illa till socialtjänsten. Den främsta orsaken till anmälningarna är dental försummelse, det vill säga att barnens tandhälsa försummas. Den aktuella studien visar att den oro som anmäls från tandvården karaktäriseras av brister hos föräldrar i form av upprepade tillfällen då barnen uteblivit från bokad tid, samt dental försummelse. Dessutom samstämmer oron från tandvården ofta med oro från andra professionella och privata personer.

– En försummad tandhälsa måste uppmärksammas tidigt och anmälas till socialtjänsten. Det är viktigt att vi utvecklar ett nära samarbete med socialtjänsten när det gäller barn som far illa, säger Therese Kvist, ST-tandläkare/Odont. Dr vid Karolinska institutet.

Omfattande studie av anmälningar bakom resultatet

I studien har Kvist med kollegor gått igenom alla anmälningar som inkommit till socialtjänsten från tandvårdspersonal under 6 års tid i ett landsting. Totalt bestod materialet av 147 anmälningar gällande 111 barn. Samma barn kunde alltså vara anmält flera gånger från tandvården.

Forskarna delade in anmälningarna i följande kategorier:

  1. misshandel och försummelse
  2. barnrelaterade problem
  3. föräldra-barn-relaterade problem.

Dental försummelse ansågs föreligga då definitionen för denna uppfylldes. Uteblivande ansågs som orsak då det inte stod ytterligare noterat om tandvårdsbehov.

Antalet anmälningar varierar över tid

Studien visar att antalet anmälningar varierar under åren. År 2008 kom det in 6 anmälningar. Denna siffra ökade till 37 anmälningar 2011. Anmälningsfrekvensen sjönk sedan till 2014, då 18 anmälningar inkom till socialtjänsten. Antal helt nya anmälningar under åren varierade mellan 3 och 30 med en median på 20 stycken helt nya anmälningar.

En majoritet av anmälningarna rörde uteblivande utan mer känt tandvårdsbehov. Därefter följde dental försummelse. Få anmälningar innehöll termen dental försummelse. Sällan beskrevs de konsekvenser en försummad tandhälsa kan ha för framtida tandhälsa och eventuell risk för infektion och värk.

– Vi måste bli bättre på att förtydliga i våra anmälningar vad den försummade tandhälsan innebär för barnen, säger Therese Kvist.

Poliser anmäler ofta oro för att barn far illa

En majoritet, 86 procent, av barnen var kända hos socialtjänsten sedan tidigare. Polisen hade anmält flest gånger, följt av skolan. Totalt sett hade barnen 497 anmälningar, varav 350 hade andra källor än tandvården. Som tillägg hade många familjer också själva ansökt om stöd från socialtjänsten. Sammanlagt 33 anmälningar (7 %) rörde barn som enbart anmälts från tandvården.

Läs hela studien

Child maltreatment - prevalence and characteristics of mandatory reports from dental professionals to the social services.
Kvist T, Cocozza M, Annerbäck E, Dahllöf G
Int J Paediatr Dent 2017 Jan;27(1):3-10