Publicerad: 2019-03-20 09:31 | Uppdaterad: 2019-03-25 20:06

Omotiverade skillnader i svensk förlossningsvård

Hallå där Johan Mesterton, doktorand vid institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet. I din avhandling analyserar du registerdata från närmare 140 000 förlossningar i sju svenska regioner mellan åren 2011 och 2012.

Vilka är dina mest intressanta resultat?

– Att det finns väldigt stora skillnader i resultat inom svensk förlossningsvård och att skillnaderna inte kan förklaras av att olika sjukhus behandlar patienter med olika förutsättningar. Vi har justerat för olikheter i patientpopulationer mellan sjukhus och ändå finns stora variationer i hur patienterna behandlas och i hälsoutfall. Det är även intressant att vårdpersonal upplever att återkoppling av information om resultat är motiverande samt stimulerar till förbättringsarbete.

Vad hade det konkret inneburit om alla förlossningskliniker hade varit lika bra som de bästa?

– Under den studerade tidsperioden hade 2 200 kejsarsnitt, 900 allvarliga bristningar, 1 500 infektioner och 2 700 kraftiga blödningar kunnat undvikas. Allt under förutsättning att alla kliniker presterade lika bra som de 20 procent som presterade bäst för respektive kvalitetsindikator.

Vad kan göras för att jämna ut skillnaderna?

– Jag tror att nyckeln är att systematiskt mäta resultat inom vården och att återkoppla informationen. Om man inte säkert vet hur mycket infektioner man har på sin klinik, och ännu mindre hur man ligger till jämfört med andra, är det svårt att motivera sig till att påbörja ett systematiskt förbättringsarbete. Alla inom vården vill ge bästa möjliga vård till sina patienter. Med bättre återkoppling kring resultat och förbättringspotential till personalen tror jag alla kommer att lyfta sina resultat.

Varför valde du att forska om just det här?

– Jag har länge arbetat med analys inom hälso- och sjukvård och är väldigt intresserad av hur man kan åstadkomma förbättringar inom vården. Min forskning har varit kopplad till Sveus, ett samverkansprojekt mellan sju regioner i Sverige, som handlade om att utveckla metoder för uppföljning av resultat inom hälso- och sjukvården. Förlossningsvård var en av de patientgrupper man arbetade med och jag tyckte att det verkade spännande.

Vad ska du göra nu?

– Jag är industridoktorand och kommer att arbeta vidare på mitt företag som utvecklar analysprodukter för hälso- och vårdsektorn. I framtiden kommer jag att försöka fortsätta bedriva forskning på ett eller annat sätt.

Den 22 mars 2019 kl 13.00 försvarar Johan Mesterton sin avhandling i Inghesalen, Tomtebodavägen 18 A på Karolinska Institutet, Solna.