Publicerad: 2012-02-10 00:00 | Uppdaterad: 2015-09-07 15:47

Ökad suicidrisk hos adopterade om både biologisk förälder och adoptivförälder har psykiska problem

En ny studie från Karolinska Institutet och Johns Hopkins-universitetet i Baltimore, USA visar att adoptivbarn med en biologisk familjebakgrund där det förekom suicid hade en förhöjd risk att själva göra suicidförsök om även adoptivmamman vårdats för psykisk sjukdom. Resultaten, som presenteras i vetenskapstidskriften American Journal of Psychiatry, talar enligt forskarna för att det genetiska arvet kan påverkas av omgivningsfaktorer tidigt i livet.

Tidigare forskning har visat att en familj som redan drabbats av suicid har en ökad risk att drabbas på nytt. Risken för suicid tycks vara mer förhöjd om man exponeras för självmordsbeteende i familjen som barn eller tonåring än som ung vuxen. Risken för eget självmordsförsök hos barn som nått vuxen ålder ökar också något mer om det är modern som gjort suicidförsök än om det är fadern. För att får svar på frågan om denna riskhöjning är genetiskt eller miljömässigt betingad har forskare vid Karolinska Institutet och Johns Hopkins studerat tidigt bortadopterade barn med så kallad familjerelaterad ökad självmordsrisk – men som alltså inte exponerats för en biologisk förälders suicidhandling.

Resultaten i den nu publicerade studien visar att risken för att barnet senare i livet skulle göra suicidförsök inte var förhöjd om det bara fanns en biologisk förälder som tagit sitt liv eller gjort suicidförsök. Risken var inte heller förhöjd om adoptivföräldern vårdats på psykiatrisk klinik innan barnet fyllt 18 år. Däremot fann forskarna fyra gånger högre risk om suicidalt beteende fanns hos en biologisk förälder och om adoptivmodern dessutom varit föremål för psykiatrisk vård.

– Det här ser vi som ett tecken på gen-miljöinteraktion, alltså att det biologiska eller genetiska arvet kan påverkas av miljöfaktorer tidigt i livet. Att identifiera och behandla psykisk störning hos föräldrar kan vara ett steg för att hindra att benägenheten för suicidhandlingar får genomslag i nästa generation, säger professor Bo Runeson vid institutionen för klinisk neurovetenskap, som lett studien.

Studien bygger på svenska registerdata från 1973 till 2003 och är en retrospektiv kohortstudie som innehåller 2 516 individer med en biologisk förälder som gjort suicid eller suicidförsök och 5 875 individer med en biologisk förälder som vårdats för psykisk störning men inte gjort suicidförsök. I dessa grupper undersöktes om det faktum att adoptivföräldern vårdats på psykiatrisk klinik modererade frekvensen av suicidförsök hos det adopterade barnet.

Publikation

The interaction of parental history of suicidal behavior and exposure to adoptive parents' psychiatric disorders on adoptee suicide attempt hospitalizations.
Wilcox H, Kuramoto S, Brent D, Runeson B
Am J Psychiatry 2012 Mar;169(3):309-15