Publicerad: 2020-09-01 08:56 | Uppdaterad: 2020-09-01 08:56

Nytt projekt om agil implementering inom förlossningsvården beviljas medel av Forte

Forskaren Monica Nyström (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande implementeringsforskning i våras.

Det fyraåriga projektet ”Vad fungerar i förlossningsvården? Test av ett agilt arbetssätt vid implementering av en ny regional riktlinje för värksvaghet under förlossning” som startat i juli 2020, leds av forskaren Malin Edqvist, Institutionen för medicin, avdelning för klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Monica Nyström, SOLIID, lektor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, var medsökande till projektet som beviljades 5,95 miljoner kronor.

Arbetssätt från kvalitetsförbättring och implementering kombineras med agila arbetssätt för att åstadkomma utveckling och förbättring inom förlossningsvården. Aktionsforskningsansatsen som används innebär aktiv samverkan med företrädare för brukare, förbättringsteam, personal och chefer under hela forskningsprocessen där nya arbetssätt testas och utvärderas med hjälp av chefer och förbättringsteam vid två förlossningskliniker.

– I projektet ingår studier av förutsättningar för förändring samt effekter av nya arbetssätt på utvecklingsarbetet vid klinikerna samt på valda förbättringsområden inom området kejsarsnitt, förklarar Monica Nyström.

En mix av metoder används i projektets studier, däribland observationer, enkäter, intervjuer och registerdata.

Projektet kommer att bidra till ökad kunskap om hur implementeringsstrategier kan kontextualiseras för att fungera inom förlossningsvården.

Kontakt