Publicerad: 2022-01-14 12:55 | Uppdaterad: 2022-01-26 15:26

Nytt om digitalt vårdutnyttjande under covid-19-pandemin 

Läkare bredvid telefon med vårdsymboler.
Digitala läkarbesök. Foto: Pixabay

Medarbetare i forskargruppen Health Economics and Policy vid LIME har på uppdrag av Region Stockholm tagit fram två rapporter som kartlägger utvecklingen av digitala och fysiska besök inom primärvården i Region Stockholm före och under covid-19 pandemin. 

Pandemin en katalysator för digitala besök

Rapporterna visar att covid-19-pandemin fungerade som en tydlig katalysator för digitala besök i primärvården, samtidigt som besöken på totalen i primärvården minskade mellan 2018 och 2020.  

Äldre minskade kraftigt sitt antal besök mellan 2018 och 2020, medan yngre, särskilt unga kvinnor, till och med ökade sitt. Detta drevs delvis av äldres större minskningar av fysiska besök, men väldigt tydligt också av stora besöksökningar inom digitala besök för yngre. 

Besöksminskningarna var ojämnt fördelade över diagnoskapitel, och de kapitel som förekom mest vid digitala besök, till exempel hudsjukdomar och infektionssjukdomar, hade minst besöksminskningar – eller till och med besöksökningar. Samtidigt minskade besök med diagnoser relaterade till cirkulationsorganens sjukdomar kraftigt under pandemin. 

Rapporterna visar också att högutbildade, höginkomsttagare och svenskfödda fortsatt använde digitala besök i högst utsträckning – men att skillnaderna har minskat något över tid.  

I rapporterna inkluderas både digitala besök inom husläkarverksamheten i Region Stockholm (digitala inomlänsbesök) och digitala besök som produceras av nationella nätaktörer (digitala utomlänsbesök). Resultaten visar att individer som gör digitala inomlänsbesök skiljer sig från de som gör digitala utomlänsbesök avseende ålder, diagnos och socioekonomi. 

Ta del av rapporterna:

Konsumtionsvolymer och diagnospanorama för digitala och fysiska besök i primärvården under covid-19-pandemin

Konsumtion av digitala och fysiska besök i primärvården för olika grupper i befolkningen under covid-19-pandemin

Health Economics and Policy

Gruppen bedriver forskning om hur resurser används för att bidra till en effektiv vård och förbättrad hälsa. Forskningsområdet kännetecknas av tillämpning av ekonomiska teorier och metoder inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av framförallt register svarar de på frågor om effektivitet och jämlikhet, analyserar effekter av reformer inom sjukvården, samt jämför vårdgivare och sjukvårdssystem.

Kontakt

Kontakta forskargruppen Health Economics and Policy.