Publicerad: 2016-01-25 09:58 | Uppdaterad: 2019-10-31 13:49

Ny app ska hjälpa patienter med ledgångsreumatism till vardagsmotion

I slutet av mars 2016 släpptes den första versionen av webbtjänsten tRAppen. Förhoppningen är att den ska ge patienter med ledgångsreumatism, och även personer med andra inflammatoriska ledsjukdomar, större möjlighet att ansvara för och påverka sin hälsa positivt. Utvecklingen av tRAppen är beskriven i en avhandling som Åsa Revenäs, fysioterapeut och medicine doktor vid sektionen för fysioterapi, lade fram den 5 februari 2016.

Young woman using a hammer to nail her doctoral thesis to the wall.
Åsa Revenäs, foto: NVS.

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen är en beskrivning av processen och resultatet av att samskapa en mobilanpassad internettjänst med syftet att underlätta och inspirera personer med ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit (RA), till vardaglig fysisk aktivitet. Den beskriver utmaningarna med att samskapa, hur funktionerna i tjänsten växer fram och preciseras, och resultatet från den första utvärderingen av tjänsten. tRAppen utvecklades i samarbete med personer med RA, forskande och kliniskt arbetande fysioterapeuter och systemutvecklare.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Samskapandet ledde till tRAppen, som består av två huvuddelar: en stödgrupp för inspiration, uppmuntran och råd från personer med RA, och en självregleringsdel bestående av personlig målsättning, planering och registrering av aktiviteter, och återkoppling.

Att samskapa innebar till stor del att deltagarna var tvungna att förena och föra samman sina olika perspektiv vilket ställde höga krav på deltagarnas förmåga att hitta lösningar, förhandla, och komma till beslut. Den första testversionen av tRAppen upplevdes användbar och ha potential till att bidra till en fysiskt aktiv livsstil. Behovet och upplevelsen av de olika funktionerna i tRAppen varierade utifrån deltagarnas fysiska och psykiska hälsa och personliga preferenser.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Fysisk aktivitet är viktigt för att förbättra både den fysiska och psykiska hälsan hos personer med RA. tRAppen syftar till att inspirera och underlätta upprätthållandet av vardaglig fysisk aktivitet och därmed förbättra hälsan. Den första versionen av tRAppen kommer att lanseras under våren 2016 och kommer då att vara tillgänglig för personer med RA i Sverige.

Egenvårdstjänster, så som tRAppen, ger möjlighet för människor som lever med en kronisk sjukdom möjligheten att ta ansvar för sin egen hälsa. Det kan även möjliggöra frigörandet av hälso-och sjuvårdsresurser till de som behöver mer stöd och inte klarar av egenvård. Avhandlingen ger också kunskap om hur patienter, vårdgivare, forskare och sytemutvecklare kan samarbeta i framtagandet av egenvårdstjänster för att förbättra människors hälsa.

Hur får man tillgång till tRAppen?

tRAppen erbjuds kostnadsfritt till alla personer med inflammatorisk reumatisk sjukdom (t.ex. RA, psoriasisartrit, AS, myosit) i Sverige. tRAppen kan användas på alla typer av smarta mobiler, läsplattor och datorer. Länk till tRAppens hemsida hittar du enklast på KIs eller Reumatikerförbundets hemsida (http://ki.se./nvs/trappen). Där kan man anmäla sig som enskild person och blir då placerad i en grupp om 12-15 deltagare. Du kan även starta en egen grupp om du har namn och mejladresser för 12-15 deltagare som vill vara med.

tRAppen är tänkt som ett komplement till den traditionella vården. Till exempel så kan en grupp fortsätta träna tillsammans efter avslutad rehab period med hjälp av tRAppen. tRAppen är användarnas tjänst, eller patienternas, inte en sjukvårdstjänst. Som vårdgivare går det bra att hänvisa intresserade personer till hemsidan. Där finns också mer information att tillgå för dig som är vårdpersonal.

Avhandlingen

Co-designing a mobile Internet service for self-management of physical activity in rheumatiod arthritis.