Publicerad: 2023-08-14 12:34 | Uppdaterad: 2024-06-11 14:16

Miljoner till KI från EU för nya forskningsprojekt

Sedlar och mynt framför Europeiska unionens flagga - Bildbanksfoto
KI har fått 280 miljoner kronor för sammanlagt 33 forskningsprojekt. Foto: Getty Images,Getty Images/iStockphoto

Sedan sommaren 2022 har KI tilldelats ungefär 280 miljoner kronor för sammanlagt 33 olika projekt. Medlen kommer från flertalet forskningsprogram inom EU, varav Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation, är det största.

Matthias Löhr
Matthias Löhr. Foto: NA

En nyhet inom Horisont Europa är Missions, som är strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar inom fem utvalda samhällsutmaningar. Cancer är en sådan utmaning där projektet PANCAID har beviljats 9,8 miljoner Euro. Projektet fokuserar på bukspottkörtelcancer, en cancerform som vanligtvis upptäcks först när sjukdomen nått ett långt framskridet stadium. Operation är ofta då inte ett alternativ och just bukspottkörteltumörer har visat sig vara mer motståndskraftiga mot både strålning och cytostatika än de flesta andra cancerformer.

— I projektet ska vi undersöka om det är möjligt att identifiera viktiga biomarkörer genom ett enkelt blodprov. Det skulle innebära att det i framtiden kan vara möjligt att förutse risk för bukspottkörtelcancer eller upptäcka cancer i ett tidigt stadium, redan innan den är synlig på röntgen, berättar Matthias Löhr, professor i gastroenterologi och hepatologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet.

Projektet som startade i januari 2023 drivs av åtta parter i 16 länder och pågår i fem år.

Stödprojekt som underlättar forskning

Johanna Furuhjelm
Johanna Furuhjelm. Foto: NA

Två andra projekt som också beviljats medel inom Missions område cancer, är CCI4EU och ECHoS. Dessa projekt är så kallade Coordination and Support Actions (CSA) vars syfte är att stödja forskningsaktiviteter och underlätta samarbete, kunskapsutbyte och samordning mellan olika aktörer. Det kan exempelvis handla om att utveckla infrastrukturer, initiera nätverk, ta fram standarder och modeller av olika slag, strategier för spridning och kommunikation av forskningsresultat med mera.

I båda projekt representeras KI genom Karolinska Comprehensive Cancer Center (KCCC) som är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och KI.

— Projektet ECHoS ska skapa förutsättningar för att nå målet om att varje EU-land ska ha en så kallad Cancer Mission Hub till år 2025. Tanken är att de ska fungera som en länk mellan regionala, nationella och europiska instanser för att accelerera framsteg och öka genomslagskraften i kampen mot cancer. Projektet ska ta fram en typ av blue print som beskriver vad en Cancer Mission Hub är, och Karolinska CCCs del i arbetet innefattar bland annat att identifiera de intressenter som behöver ingå i en Nationell Cancer Mission Hub och definiera deras roller. Vi ska också nå ut brett till alla som är involverade i cancervård och forskning, och även medborgare, förklarar Johanna Furuhjelm, forskningssamordnare på Cancer Research KI.

Det andra projektet, CCI4EU, handlar om att minska ojämlikheterna mellan och inom länder vad det gäller tillgång till forskning, innovation och kvalitetsvård. Här leder Karolinska CCC tillsammans med German Cancer Society (DKG) arbetspaketet som strävar efter att definiera kriterier och kvalitetsindikatorer för en EU-gemensam ackrediteringsstandard som bedömer mognadsgraden av Comprehensive Cancer Infrastructures (CCI) i de olika medlemsländerna.

Avdelningen för forskarstöd vägleder i en snårig djungel

Carolina Kristell
Carolina Kristell. Foto: Aida Schievelbein

En förutsättning för att beviljas dessa viktiga forskningsmedel är Avdelningen för forskarstöd vid KI.

— Finansieringslandskapet är väldigt komplext och därför hjälper vi till att guida våra forskare i denna snåriga djungel, bland annat genom att identifiera vilka utlysningar som finns, ge råd kring vilka regler som gäller för dessa och hur man bör formulera själva ansökan, säger Carolina Kristell, samordnare inom EU-policy och -finansiering på avdelningen för forskarstöd.

Avdelningen består av ett 50-tal medarbetare med både bred kompetens och detaljerad expertis inom allt som hör samman med forskningsprocessen.

— Vi stöttar i allt från att utveckla en idé så att den uppfyller utlysningskriterier till själva ansökan men också i andra frågor såsom datahantering, etik, företagssamverkan, ekonomiska uppföljningar och även när det gäller juridik och avtal, säger Carolina Kristell.

Beviljade projekt där KI har fått stöd från EU

 • Health Data Sweden (HDS)
 • Testing and Experimentation Facility for Health AI and Robotics (TEF-Health)
 • European Federation for Cancer Images (EUCAIM)
 • Personalised Cancer Medicine for all EU citizens (PCM4EU)
 • Vaccinating Europe to protect against the cancers caused by HPV (PROTECT-EUROPE)
 • PartnERship to Contrast HPV (PERCH)
 • GUIding multi-moDal thErapies against MRD by liquid biopsies (GUIDE.MRD)
 • PRECISION MEDICINE PLATFORM IN NEURODEGENERATIVE DISEASE (PROMINENT)
 • Mitigating Antimalarial Resistance Consortium in South-East Africa (MARC SE-Africa)
 • Building resilient research ethics, Diagnostics and medicines regulatory capacity during routine and public health emergency periods (BREEDIME) 
 • improving Reproducibility In SciencE (iRISE)
 • Democratising and making sense out of heterogeneous scholarly content (SciLake)
 • A novel class of clinical immune checkpoint inhibitors (REPRESSIT)
 • A revolutionary cell programming platform based on the targeted nano-delivery of a transposon gene editing system (NANO-ENGINE)
 • 2D Material-Based Multiple Oncotherapy Against Metastatic Disease Using a Radically New Computed Tomography Approach (PERSEUS)
 • A dynamic, ultra-stable, random-access RNA retrieval database (DURA-store)
 • MultiomIcs based Risk stratification of Atherosclerotic CardiovascuLar disEase (MIRACLE)
 • PANcreatic CAncer Initial Detection via liquid biopsy (PANCAID)
 • Improving and upscaling primary prevention of cancer by addressing childhood obesity through implementation research - the PREVENT approach (PREVENT)
 • Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies (ECHoS)
 • COMPREHENSIVE CANCER INFRASTRUCTURES  4 EUROPÉ (CCI4EU)
 • Building REsilience against MEntal illness during ENDocrine-sensitive life stages (Re-MEND)  
 • Youth co-Production for sustainable Engagement and Empowerment in health (YiPEE)
 • CArdiovascularREsolution of INflammation to promote HEALTH (CARE-IN-HEALTH)
 • Inflammation in human early life: targeting impacts on life-course health (INITIALISE)
 • Early Interception of Inflammatory-mediated Type 2 Diabetes (INTERCEPT-T2D)
 • Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis (SQUEEZE)
 • More Effectively Using Registries to suppOrt PAtient-centered Regulatory and HTA decision-making (More-EUROPA)
 • THERAPEUTIC EPIGENETIC ENHANCEMENT OF THE INNATE IMMUNITY TO EFFECTIVELY COMBAT ANTIMICROBIAL RESISTANCE [IN-ARMOR]
 • Immunopeptidomics-based Development of Next-Generation Bacterial mRNA Vaccines (BAXERNA 2.0)
 • Multi-Pillar Framework for children Anti-Obesity Behavior building on an EU biobank, Micro Moments and Mobile Recommendation Systems (BIO-STREAMS)
 • Stratification of Patients using advanced Integrative modeling of Data Routinely acquired for diagnosing Rheumatic complaints (SPIDeRR)
 • Stratification of Rheumatoid Arthritis: CompuTational models to personalise mAnagement strategies for difFIcult-to-Treat disease (STRATA-FIT)