Publicerad: 2013-07-19 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-16 19:39

Kunskap om proteiner kan förbättra bröstcancerbehandling

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat ett protein som kan hjälpa läkare att välja rätt behandling för patienter med hormonberoende bröstcancer. I en studie som publiceras i Nature Communications visas att högre nivåer av proteinet retinoinsyrareceptor alfa (RARA) i brösttumörer kan kopplas till sämre svar på cancerläkemedlet tamoxifen. Resultaten bygger på proteomikteknik som utvecklats vid Science for Life Laboratory.

Ungefär 80 procent av alla bröstcancertumörer är beroende av det kvinnliga könshormonet östrogen för att växa. Östrogenet fungerar genom att binda till särskilda östrogenreceptorer (ER) i cancercellen. Substanser som blockerar dessa receptorer kan därför bidra till att förhindra tumörtillväxt. Efter att patienten fått tumören bortopererad kan enstaka cancerceller ändå finnas kvar i bröstet. Ett vanligt läkemedel som då används för att blockera östrogenet i bröstvävnadens celler och därmed eventuell cancertillväxt är tamoxifen.

– Det här läkemedlet har visat sig vara mycket effektivt. Men ungefär en tredjedel av patienterna svarar inte på behandlingen och brösttumörerna återkommer. I den studie vi nu publicerar visar vi att tumörerna i dessa fall ofta innehåller höga nivåer av RARA, något som talar för att proteinet kan spela en betydande roll i just hormonkänslig bröstcancer, säger studiens försteförfattare Henrik Johansson.

Forskargruppen bakom den aktuella studien har under ledning av docent Janne Lehtiö lagt ner mycket arbete på att försöka förstå mekanismerna för läkemedelsresistens vid cancerbehandling. Denna gång inriktade sig forskarna på att hitta så kallade markörer för att skilja patienter som kan dra nytta av tamoxifen från dem som inte gör det. Bland annat studerade forskarna proteinnivåer i cellodlingar från bröstcancer och gjorde jämförelser mellan celler som visade sig resistenta respektive mottagliga för tamoxifen.

– I vårt laboratorium har vi utvecklat en kvantifieringsmetod som gör det möjligt att spåra mycket små skillnader i nivåer för ett mycket stort antal proteiner i tumörceller. Med hjälp av den här metoden har vi hittat många intressanta proteiner, varav ett är RARA, säger Janne Lehtiö.

Forskarna fortsatte att undersöka RARA i två olika grupper av bröstcancerpatienter. Resultaten visar att patienter med bröstcancertumörer som innehöll höga nivåer av RARA hade en ökad risk att drabbas av återfall i sjukdomen efter behandling än patienter med låga nivåer.

– Förhållandet mellan RARA och ER är komplext och något som vi ska studera vidare. Men vi tror att det här finns ett sätt att bättre anpassa bröstcancerbehandling till den enskilda patienten och att det även finns andra utvecklingsmöjligheter med tekniken som i framtiden kan komma sjukvården till nytta, säger Janne Lehtiö.

Den teknik som använts vid proteinanalyserna, kallad HiRIEF LC-MS/MS, bygger på att peptider separeras i flera steg och sedan detekteras och kvantifieras med masspektrometri. Metoden har utvecklats i samarbete med teknologiföretaget GE Healthcare. Janne Lehtiös forskargrupp är verksam vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet och den nationella forskningsanläggningen Science for Life Laboratory. Även forskare vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg, Linköpings universitet och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna har deltagit i arbetet med studien. Forskningen har finansierats genom anslag från bland annat Vetenskapsrådet, EU:s sjunde ramprogram och Cancerfonden.

Publikation

Retinoic acid receptor alpha is associated with tamoxifen resistance in breast cancer.
Johansson H, Sanchez B, Mundt F, Forshed J, Kovacs A, Panizza E, et al
Nat Commun 2013 ;4():2175