Publicerad: 2016-04-29 20:16 | Uppdaterad: 2016-05-10 14:57

KI kommenterar Vetenskapsrådets granskning av BBMRI.se

Kommentar: Vetenskapsrådet har låtit granska den storskaliga biobankssatsningen BBMRI.se och riktar i flera delar kritik mot Karolinska Institutet, KI, som värduniversitet för biobanken. KI kommenterar här kritiken.

Vi tar till oss kritiken och har lämnat över rapporten till KI:s internrevision med uppdraget att granska de ekonomiska frågorna. Karolinska Institutet har inte skött uppdraget tillfredsställande. Det tog till exempel för lång tid att få en styrelse och en strategiplan på plats, och styrningen av projektet har varit otydlig. Det har också funnits samarbetssvårigheter inom projektet som KI inte lyckats komma till rätta med. Däremot fanns det stöd för att förlägga biobanken på KI, vilket också bekräftas i den aktuella granskningen från Vetenskapsrådet. Det finns visserligen formella otydligheter i hur beslutet togs men i sak var det korrekt. Det finns också kritik som handlar om att vi skulle gynnat oss själva i fördelningen av resurser. I rapporten finns ett sakfel som gäller investering i utrustning: beloppet för KI inkluderar även personalkostnader och beloppet för övriga universitet är 4,6 miljoner kronor och inte 4 600 kr (4,6 TKR) som felaktigt anges i rapportens inledning.

Biobanker har stor betydelse för den medicinska forskningen. KI anser att BBMRI.se har varit en mycket viktig kapacitetshöjning för svensk epidemiologisk forskning och bidragit till att föra forskningen framåt.

Dokument