Publicerad: 2017-01-24 14:17 | Uppdaterad: 2017-04-04 09:11

KI får kritik från UKÄ för hanteringen av ett studentärende

En student har anmält KI till Universitetskanslersämbetet. Studenten ifråga var tvungen att avbryta sin kliniska färdighetsträning med tanke på patientsäkerheten.

När studentens kliniska färdighetsträning avbröts upprättade KI en individuell handlingsplan för studenten. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) anser dock att KI inte skilt på de kunskapskontroller som ingått i den individuella handlingsplanen och de ordinarie examinationer som ingår i utbildningen. Det har skapat osäkerhet om vad som gällt för studentens fortsatta studier på utbildningen.

Dessutom konstaterar UKÄ att KI måste ange eventuella begränsningar av antalet särskilda kunskapskontroller i kursplanen.

Så ser KI på beslutet

KI håller med UKÄ i att det har funnits en otydlighet gällande användandet av begreppen kunskapskontroller och ordinarie examinationer. Rutiner har förbättrats och förtydligats för att detta inte ska ske i framtiden. Antalet kunskapskontroller, som UKÄ menar måste regleras i kursplanen, har begränsats i en reviderad kursplan för de studenter som påbörjar kursen från och med vårterminen 2017. KI har även kontaktat och bokat möte med den berörda studenten för att diskutera och planera ytterligare kunskapskontroller inför återupptagandet av den kliniska färdighetsträningen.