Publicerad: 2020-02-18 06:00 | Uppdaterad: 2020-02-18 14:16

IVF-födda har något förhöjd mortalitetsrisk under livets första veckor

Photo of couple at doctor's office.

Barn som tillkommit via provrörsbefruktning löper en något högre risk att dö under sina första veckor i livet än barn som skapats på naturlig väg. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Fertility and Sterility. En förklaring kan vara att barn som tillkommit via IVF i högre utsträckning föds för tidigt än barn som tillkommit på naturlig väg. Risken för spädbarnsdöd är fortfarande väldigt liten för båda grupperna och efter 1 års ålder är det ingen skillnad.

Anastasia Nyman Iliadou, forskare och epidemiolog vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet.

— Det är viktigt att påpeka att även om vi på gruppnivå kan se en något ökad risk för spädbarnsdödlighet vid IVF så är den absoluta risken för varje individ väldigt låg. Det är också betryggande att veta att det inte finns en ökad dödlighetsrisk hos den här gruppen efter det första levnadsåret, säger Anastasia Nyman Iliadou, forskare och epidemiolog vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet.

Allt fler kvinnor söker hjälp för att bli gravida och andelen graviditeter som möjliggjorts via provrörsbefruktningar har ökat på senare år. I de allra flesta fall leder dessa graviditeter till ett lyckat resultat med en frisk bebis. Tidigare studier visar dock att IVF-graviditeter medför en viss ökad risk för låg födelsevikt, för tidig födelse och missbildningar. Dessa risker har delvis kopplats till den ökade sannolikheten för tvillingfödslar vid IVF-behandling.

Analyserade data på 2,8 miljoner ensamfödda

I den här studien jämförde forskarna dödligheten hos ensamfödda barn som tillkommit via olika typer av provrörsbefruktning med barn som tillkommit på naturlig väg. De analyserade data på 2,8 miljoner barn som fötts i Sverige under en period på 30 år. Drygt 43 500 av dessa hade kommit till med hjälp av provrörsbefruktning.

Totalt dog 7 236 barn innan ett års ålder, varav endast 114 hade tillkommit via provrörsbefruktning. Efter att forskarna justerat för andra faktorer såsom moderns ålder och tidigare infertilitet kom de fram till att barnen som tillkommit via provrörsbefruktning/IVF hade en 45 procent högre risk att dö innan 1 års ålder än barnen som tillkommit på naturlig väg. Risknivån varierade beroende på vilken typ av provrörsbefruktning som använts, och hur många dagar som gått sedan födseln. Risken sjönk gradvis efter de första levnadsveckorna.

Typ av provrörsbefruktning kan vara betydelsefullt

Under den första levnadsveckan hade barn födda efter överföring av ett fryst embryo mer än två gånger så hög risk att dö än barn födda på naturlig väg. Detta var dock baserat på endast ett litet antal barn som tillkommit med hjälp av frysta embryon. Efter en vecka hade risken sjunkit till ungefär samma nivåer som för de naturligt skapade barnen. Barn som tillkommit via överföring av ett färskt embryo samt barn som fötts med hjälp av intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI)—där man injicerar en utvald spermie i ägget—hade inte högre risk att dö än de som tillkommit på naturlig väg oavsett hur många dagar som gått sedan födseln.

Portrait of Kenny Rodriguez Wallberg.
Kenny Rodriguez-Wallberg, forskare vid institutionen för onkologi och patologi på Karolinska Institutet. Foto: Anders Norderman.

— Våra resultat tyder på att det kan spela roll hur provrörsbefruktningen gått till och därför är det nödvändigt att undersöka djupare vad orsakerna eller de underliggande mekanismerna till riskerna är. Resultaten belyser också behovet av extra uppmärksamhet och vård av barn som tillkommit via provrörsbefruktning, speciellt under den första levnadsveckan, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, forskare vid institutionen för onkologi och patologi på Karolinska Institutet och förste författare till artikeln.

Enligt forskarna kan en förklaring vara att fler IVF-barn föds för tidigt än barn skapade på naturlig väg, vilket i sig kan ha negativa konsekvenser. Det är också möjligt att den underliggande infertiliteten leder till en ökad risk för komplikationer. De vanligaste dödsorsakerna för barnen som tillkommit via provrörsbefruktning var andningsstörningar, dåligt utvecklade lungor, infektioner och neonatal blödning, som är ofta kopplade till prematuritet.

Studien finansierades med hjälp av EU-FP7 hälsoprogram, Vetenskapsrådet, det Strategiska forskningsområdet i epidemiologi vid Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholmläns landsting.

Publikation

“Mortality from infancy to adolescence in singleton children conceived from assisted reproductive techniques (ART) vs naturally conceived singletons in Sweden,” Kenny A. Rodriguez-Wallberg, Frida E. Lundberg, Sara Ekberg, Anna L. V. Johansson, Jonas F. Ludvigsson, Catharina Almqvist, Sven Cnattingius and Anastasia N. Iliadou, Fertility and Sterility, online 18 februari, 2020.