Publicerad: 2013-10-09 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-14 15:01

Inga allvarliga biverkningar av HPV-vaccinering

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med danska kollegor följt upp HPV-vaccinerade flickor via patientdataregister. Syftet har varit att undersöka förekomst av ett stort antal sjukdomar hos de vaccinerade flickorna för att på så sätt kartlägga eventuella allvarliga biverkningar. Resultaten visar nu att det inte finns någon statistisk ökning av de undersökta sjukdomarna hos de vaccinerade flickorna jämfört med ovaccinerade.

I studien ingår nära en miljon svenska och danska flickor födda mellan 1988 och 2000. Ungefär 300 000 flickor som HPV-vaccinerats har jämförs med ungefär 700 000 ovaccinerade. Alla flickorna var mellan 10 och 17 år och vaccinationerna gjordes någon gång mellan 2006 och 2010. Forskarna har följt flickorna via patientdataregister i Danmark och Sverige och syftet har varit att undersöka eventuell förekomst av allvarliga biverkningar hos de HPV-vaccinerade flickorna.

Forskarna har följt upp 53 olika diagnoser som samtliga kräver sjukhus- och/eller specialistvård. Det rör sig om bland annat blodpropp, vissa neurologiska sjukdomar samt vissa autoimmuna sjukdomar, som diabetes typ 1. Ingen av dessa sjukdomar förekom i högre utsträckning i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade. Lindriga biverkningar, som övergående feber och övergående svullnad vid injektionsstället, undersöktes däremot inte.

– Man kan se vår studie som en del av ett samhälleligt larmsystem; och då har vi inte sett några signaler om att HPV-vaccinering innebär risk för allvarliga biverkningar. Men givetvis kommer vi fortsätta följa upp HPV-vaccinering på längre sikt, både vad gäller effektivitet och eventuella allvarliga biverkningar, säger Lisen Arnheim-Dahlström, docent på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet.

I Sverige erbjuds flickor mellan 11 och 12 år HPV-vaccinering inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2012. Totalt har över 120 miljoner doser av det HPV-vaccin som används i Sverige använts världen över. De biverkningar som har rapporterats till svenska Läkemedelsverket har varit milda och rört sig om bland annat feber, huvudvärk och lokala biverkningar på injektionsstället. I den nu aktuella studien ingår inte data från primärvården, så förekomst av lindriga biverkningar är inte studerat.

Studien är gjord i samarbete med Smittskyddsinstitutet och finansierad med pengar från Stiftelsen för strategisk forskning och danska Vetenskapsrådet. De danska forskare som deltagit i forskningsarbetet är verksamma vid Statens Serum Institut i Köpenhamn.

Publikation

Autoimmune, neurologic, and venous thromboembolic adverse events following administration of a quadrivalent HPV-vaccine to adolescent girls: a cohort study in Denmark and Sweden
Lisen Arnheim-Dahlström, Björn Pasternak, Henrik Svanström, Pär Sparén och Anders Hviid
BMJ, British Medical Journal, online 9 October 2013