Publicerad: 2020-04-03 11:20 | Uppdaterad: 2020-04-06 11:45

Implementeringsprojekt om tobaksavvänjning på recept beviljas anslag från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen delar årligen ut anslag till forskning som syftar till att ”vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor”. I år har implementeringsprojektet Tobaksavvänjning på recept, beviljats 2,3 miljoner.

Tanja Tomson, docent i folkhälsovetenskap vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik, och ledare för forskargruppen Prevention-Policy & Practice (PPP), leder projektet.

Stort grattis Tanja! Kan du berätta lite mer?

– Tobaksavvänjning på recept är egentligen en behandlingsmetod som ligger i linje med Socialstyrelsens nya riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Metoden består av rådgivning om tobak i minst 10 minuter, individanpassad skriftlig ordination av behandling for tobaksavvänjning, samt uppföljning vid minst ett tillfälle.

Hur är metoden utformad?

– Innehållet har utformats baserat på återkoppling från intressenter inom tobaksområdet, inklusive patienter, vårdpersonal och representanter från Yrkesföreningar mot tobak.

Vad är syftet med utvecklingsarbetet?

– Syftet är att minska förekomsten av tobaksbruk bland vuxna patienter med psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa som besöker primärvården i Region Stockholm.

Vilka är de förväntade resultaten?

– Tobaksbruk förekommer i högre utsträckning bland personer med psykisk ohälsa. Det vi har kunna konstatera är att dessa personer har liknande motivation att sluta använda tobak som andra grupper i befolkningen. Om primärvårdens arbete med tobaksavvänjning kan stärkas ökar sannolikheten för att denna målgrupp får tillgång till behandling och därmed minskar sitt missbruk.

Hur går ni tillväga?

– Exempel på implementeringsstrategier som kommer att användas är utveckling av lokala rutiner för tobaksavvänjning, utbildning av vårdpersonal i tobaksavvänjning och behandlingsmetoden Tobaksavvänjning på recept och integrering av själva ordinationsblanketten i journalsystemet. Enkäter och intervjuer med vårdpersonal och verksamhetschefer kan också bli aktuella för att identifiera faktorer som påverkar implementeringen av behandlingsmetoden.

Projektet sker i samverkan med representanter från Region Stockholm, forskare vid Karolinska Institutet samt andra relevanta aktörer, inklusive vårdpersonal.
 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är personer som röker sannolikt mer sårbara för covid-19 eftersom risken för överföring av virus, från hand till mun, ökar kraftigt. Tobaksrökning försämrar immunförsvaret och skadar luftvägarnas struktur, vilket potentiellt kan öka risken för allvarlig sjukdom.

Kontakt

Tanja Tomson Senior Forskare
+46852480173