Publicerad: 2021-09-16 11:16 | Uppdaterad: 2021-09-17 08:42

God effekt av digital KBT vid svåra trauman

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images.

Svåra upplevelser som misshandel eller bilolyckor kan leda till psykiska reaktioner som mardrömmar och påträngande minnesbilder. För att förebygga att problemen förvärras behövs tillgänglig behandling. Nu har forskare vid Karolinska Institutet gjort vad som kan vara den hittills mest omfattande utvärderingen av internetbaserad traumafokuserad KBT för personer som nyligen varit med om trauma (IKBT-T). Studien som publicerats i Psychological Medicine visar på goda resultat.

Trauman som bilolyckor, misshandel eller sexuella övergrepp inverkar på den drabbades psykiska hälsa. Några vanliga symptom är påträngande minnesbilder, humörsvängningar, sömnsvårigheter, förhöjd vaksamhet och att isolera sig från omgivningen. Risken att under sin livstid drabbas av trauma är i genomsnitt 70 procent enligt internationella befolkningsdata.

De allra flesta mår psykiskt bättre inom cirka tre månader efter den akuta händelsen, men hos 5-6 procent av drabbade utvecklas problemen till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det är en begränsande psykisk störning som ökar risken för bland annat självmord, drog- och alkoholberoende samt sjukskrivning. 

Behövs tillgänglig behandling

Det är känt sedan tidigare att intervention i form av tidsbegränsad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (KBT-T) underlättar återhämtningen efter en traumatisk händelse, och därmed minskar risken för bland annat PTSD. För att göra behandlingen mer tillgänglig för fler, till exempel när ett helt samhälle upplever naturkatastrofer, våldsbrott och andra trauman, behövs ett digitalt alternativ.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet utvärderat om IKBT-T kan minska traumasymptom i ett tidigt skede. I studien deltog 102 patienter där hälften sökt läkarvård efter exponering för trauma och cirka en tredjedel var sjukskrivna. Drygt två tredjedelar av gruppen uppfyllde kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

Misshandel, dödsfall, våldtäkt och bilolyckor var de vanligaste orsakerna till deltagarnas trauman, och händelsen låg i genomsnitt drygt en månad tillbaka i tiden. Deltagarna i kontrollgruppen fanns på väntelista för IKBT-T.

Naturlig återhämtning hos de flesta

Erik Andersson, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Erik Andersson. Foto: Karolinska Institutet.

– Vi använde väntelista för att kontrollera för den naturliga återhämtningen av psykisk nöd efter trauma. Processen med naturlig återhämtning, som ses hos majoriteten av de drabbade, inträffar vanligtvis inom de första tre månaderna efter exponering för en traumatisk händelse, säger Erik Andersson, docent i klinisk psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare.

Studien genomfördes mellan oktober 2019 och juni 2020. Under tre veckor fick 51 deltagare internetbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi. Kontrollgruppen om 51 deltagare fick IKBT-T efter sju veckor. Deltagarna fördelades slumpmässigt mellan grupperna som också följdes upp efter sex månader.

Resultaten visar att en kort internet-baserad intervention för personer som nyligen varit med om trauma som våldtäkt, misshandel eller bilolyckor har god effekt i att minska PTSD-symptom både på kort och lång sikt.

Finns förutfattade meningar

Maria Bragesjö vid sin disputation den 4 juni.
Maria Bragesjö vid sin disputation den 4 juni. Foto: Privat.

– Det har saknats evidensbaserade insatser för att hjälpa personer som nyligen varit med om trauma, så resultaten kan få stor betydelse inom vårt forskningsfält. Det finns också mycket förutfattade meningar om att traumadrabbade som till exempel varit med om sexuellt våld inte skulle kunna gå i internetförmedlad behandling. Våra resultat kan leda till att fler får tillgång till hjälp till återhämning och förnyad livskvalitet efter svåra upplevelser, säger studiens förstaförfattare Maria Bragesjö, psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

En svaghet i studien är att deltagarna screenats med hjälp av självskattningsformulär och inte med diagnostisk intervju för PTSD.

Forskningen har finanseriats av Vetenskapsrådet, Svenska Läkaresällskapet och Region Stockholm. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Publikation

“Condensed Internet-delivered prolonged exposure provided soon after trauma: a randomised trial”, Maria Bragesjö, Filip Arnberg, Klara Olofsdotter Lauri, Kristina Aspvall, Josefine Särnholm, Erik Andersson. Psychological Medicine, online 14 september 2021, doi: 10.1017/S0033291721003706.