Publicerad: 2013-05-30 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 16:20

Genvarianter kopplas till utbildningsnivå

I ett internationellt samarbetsprojekt, där data från bland annat svenska Tvillingregistret vid Karolinska Institutet ingår, har forskarna hittat flera platser i arvsmassan som uppvisar statistiskt säkerställda samband med uppnådd utbildningsnivå hos deltagarna. Studien publiceras i vetenskapstidskriften Science och baseras på resultat från 50 olika delstudier.

Arbetet med studien, där flera svenska lärosäten deltagit, gjordes i två faser. I första fasen analyserade forskarna två miljoner genetiska varianter i 100000 deltagare. Med detta kunde tre platser i arvsmassan säkerställas som associerade till utbildningsnivå. Fynden kunde därefter bekräftas i ett nytt material bestående av ytterligare 25000 studiedeltagare.

– Effekten av de enskilda genetiska varianterna som identifierats är små, som mest cirka en månad längre utbildning. Vilket betyder att personer med dubbla anlag i genomsnitt har studerat två månader mer än en person utan sådant anlag, säger Patrik Magnusson, docent på Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Ett kombinerat värde som baseras på alla genetiska varianter samtidigt förklarar ungefär två procent av variationen i människors utbildningslängd. I studien har forskarna även undersökt sambandet mellan det samlade värdet av utbildningsgenerna och resultatet på begåvningstest i yngre ålder. Sambandet visade sig vara ungefär lika stark där.

Studien är den i särklass största i sitt slag och pekar för första gången ut enskilda genetiska varianter med stor statistisk säkerhet. De tre platser som har identifierats kommer nu att studeras mer i detalj i uppföljningsstudier i både människa och djur.

– Forskning av det här slaget kommer att öka kunskapen om de biologiska processer som ligger bakom inlärning, minne, läs- och skrivsvårigheter och sjukdomstillstånd såsom demens, säger Patrik Magnusson, som också är ställföreträdande chef för Tvillingregistret.

Den aktuella studien har gjorts inom ramen för det internationella forskningsnätverket Social Science Genetics Association Consortium (SSGAC). Bland svenska samarbetspartners finns, utöver Karolinska Institutet, även Handelshögskolan i Stockholm, Sahlgrenska akademin, Göteborg, samt Uppsala universitet. Huvudansvariga för studien är forskare vid universitet i USA och Nederländerna. Forskningen har finansierats med anslag från bland annat de amerikanska forskningsfinansiärerna National Science Foundation (NSF) och National Institutes of Health (NIH) samt Söderbergsstiftelsen.

Publikation

GWAS of 126,559 individuals identifies genetic variants associated with educational attainment.
Rietveld C, Medland S, Derringer J, Yang J, Esko T, Martin N, et al
Science 2013 Jun;340(6139):1467-71