Publicerad: 2020-06-01 11:53 | Uppdaterad: 2020-06-02 18:13

Forte beviljar finansiering till projekt som belyser yrkesverksammas beslutsbrydderier vid användning av metoder med lågt värde

Question mark. Photo: Pixabay

Forskare vid Medical Management Centre (MMC), Karolinska Institutet, har beviljats finansiering för forskningsprojektet "Beslutsbryderi: professionellas bedömningar angående ineffektiva insatser i hälso- och sjukvården". Vi bad projektledaren Henna Hasson berätta lite mer om projektet.

– Många metoder inom hälso- och sjukvården används trots att de saknar stöd i forskning (lågvärde insatser). Att sluta använda etablerade metoder kan vara en svår process för hälso- och sjukvården, förklarar Henna Hasson, projektledare för studien.

– Professionellas beslut att överge en metod påverkas av både individuella överväganden och kollektiva regler, normer, värderingar och finansiella aspekter.

Hur kommer ni att gå tillväga?

– Vi kommer att undersöka hur personalen fattar beslut om att använda eller inte använda så kallade lågvärdeinsatser. Det görs som ett experiment via enkäter (factorial survey experiment) för att testa hur beslut fattas med hänsyn till faktorer såsom individuella preferenser, vetenskapliga belägg, patientönskemål samt hälso- och sjukvårdens mål och resurser.

På vilka sätt kan denna nya kunskap bidra?

– Studien bidrar bland annat till ökad kunskap om hantering av utmönstringsprocessen av lågvärde vård. Detta bidrar till utveckling av hälso- och sjukvården genom att minska glappet mellan forskning och praktik.

Vem är ni som ligger bakom studien?

– Förutom mig själv, Ulrica von Thiele Schwarz och Hanna Augustsson, båda medlemmar i forskargruppen PROCOME, MMC, vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Projektet har beviljats medel från Forte:s riktade utlysning för implementeringsforskning.

Kontakt

Henna Hasson Adjungerad Professor