Publicerad: 2022-07-28 16:08 | Uppdaterad: 2022-07-28 16:11

Forskningsöversikt om suicidkommunikation på digitala plattformar

Statens medieråd har i samarbete med NASP tagit fram en forskningsöversikt med fokus på självmord, internetbaserad kommunikation om självmord och hur självmordsnära individer kan identifieras på nätet.

Med anledning av det regeringsuppdrag som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen leder — om att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention — har Statens medieråd, tillsammans med NASP, tagit fram Suicidkommunikation på digitala plattformar: En forskningsöversikt (författad av: Michael Westerlund och Hanna Nilsson). Syftet med forskningsöversikten är att beskriva och exemplifiera olika typer av suicidrelaterat innehåll och kommunikation på digitala plattformar med tyngdpunkt på ungas internetanvändning.

I forskningsöversikten avhandlas följande fyra frågor:

  • Vilka risker respektive möjligheter är förknippade med självmordsrelaterad internetanvändning?
  • Hur kan man identifiera varningssignaler på internet?
  • Finns det pågående eller genomförda insatser inom området och hur kan de i så fall utvecklas?
  • Finns det områden eller personer (målgrupper som är särskilt sårbara) som bör prioriteras i en kommande nationell strategi på området psykisk hälsa och suicidprevention, och hur bör i så fall dessa personer bemötas?

Internet har framhållits som den mest centrala plattformen för kommunikation om självmord, ofta både utifrån ett perspektiv av dess potential att stärka och skapa nya möjligheter för det självmordspreventiva arbetet men också att kommunikationen utgör ett potentiellt hot genom att exempelvis trigga, normalisera, bagatellisera och uppmuntra till suicidala handlingar. Sedan mitten av 1990-talet har farhågor diskuterats kopplade till internetkommunikation och självmord, särskilt med fokus på unga.

Denna forskningsöversikt har tagits fram som ett av flera underlag till Statens medieråds individuella analys som kommer slutrapporteras till Socialdepartementet 1 september 2023.

Läs forskningsöversikten i sin helhet