Publicerad: 2022-02-07 08:29 | Uppdaterad: 2022-02-07 08:29

Forskning från OnkPat kring COVID-19 och kronisk lymfatisk leukemi

Anders Österborg tillsammans med Lotta Hansson och Lisa Blixt, alla vid institutionen för onkologi-patologi har under kort tid publicerat ett flertal artiklar kring COVID-19 med fokus på kronisk lymfatisk leukemi (KLL) inom regionala och internationella nätverkssamarbeten.

Våren 2020 visade de att patienter med KLL hade 37% mortalitet vid sjukhusinläggning pga COVID-19 samt KLL, vilket gör KLL till den enskilda diagnos som drabbats allra hårdast av pandemin. Resultaten publicerades i  Blood. Ett år senare kom en uppföljning, även den publicerad i Blood. De gjorde även en egen analys i Stockholm på konsekutiva KLL patienter med omfattande immunologiska tester i samarbete med andra grupper på KI; prognosen förbättrades under månad 7-13 jämfört med månad 1-6 av pandemin och  resultaten visade att de flesta patienter utvecklade både antikroppar i blod och saliv samt T celler efter infektionen. Denna studie publicerades 2021 i  Leukemia. Våren 2021 startades under ledning av docent Soo Aleman på infektionskliniken, Huddinge en prospektiv klinisk studie på COVID-19 mRNA vaccination av immundefekta patienter, den enda i sitt slag. Totalt ingick 540 patienter på Karolinska universitetssjukhuset, där KLL var med som enda tumörgrupp i studien med Lotta Hansson som Principal Investigator. KLL ihop med transplanterade patienter hade lägst andel med serokonversion efter vaccination. Denna studie publicerades i EBioMedicine i slutet av 2021. Sen undersöktes T cellssvar i KLL vaccinationskohorten och även här var svaret klart sämre än hos friska kontroller. Resultaten publicerades i januari 2022 i Haematologica.  Även vad gällde antikroppar i saliv, en nyutvecklad metod för COVID-19, hade KLL kohorten låg andel svarande bland  de immundefekter som ingick i studien. Resultaten är i januari 2022 publicerade i Med (N.Y.).   Under ledning av docent Marcus Buggert vid Centrum för infektionsmedicinIM hann  konsortiet  därefter ut först i världen med att visa att T celler efter 2 doser mRNA vaccination hade nästan intakt förmåga att känna igen Omikron varianten, vilket sannolikt bidrar till att vi inte blir så sjuka av denna virus variantvirusvariant.  Den studien publicerades i Nature Medicine i januari 2022 .

Projekten fortsätter under  2022 med djupanalys av T cellssvar och NK cellsfunktion bland de vaccinerade immundefekta patienterna.  Bland de KLL patienter som hade infektion tidigt så  analyseras immunsvaret efter tre vaccindoser och inom Covaxid vaccinstudien ska immunsvaret om-analyseras efter dos fyra.  Just nu studeras specifikt T cellssvar hos KLL patienter som  tillfrisknat från Omikron och det görs en skyndsam analys av hur patienter med KLL klarar Omikron kliniskt.

- Det har varit väldigt spännande, starkt motiverande att ha en så utsatt patientgrupp som vi kämpar med att skydda, och ett tävlingsmoment i forskningen där våra nätverk  stått sig väldigt bra internationellt. Men framför allt är detta ett exempel på hur man snabbt kan starta upp ett nytt forskningsfält där samarbeten mellan grupper blivit mycket framgångsrikt och roligt, säger Lotta Hansson och Anders Österborg.