Publicerad: 2012-01-04 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 10:13

Försämring i livskvalitet en varningssignal efter operation för matstrupscancer

En ny studie som publiceras i vetenskapstidskriften Journal of Clinical Oncology visar att de flesta patienter som fortfarande lever fem år efter operation av matstrupscancer har återhämtat sin livskvalitet i nivå med den genomsnittliga befolkningen. Hos var sjätte patient försämrades dock livskvaliteten avsevärt och var betydligt sämre än befolkningens fortfarande fem år efter operation, något som enligt forskarna talar för att vården måste bli bättre på att snabbt fånga upp denna patientgrupp.

Matstrupscancer är den åttonde vanligaste cancerformen globalt sett. Patienterna har en dålig prognos, endast tio procent lever fem år efter att de fått diagnosen. Sjukdomen upptäcks ofta i ett sent skede efter att symtom som sväljningssvårigheter och viktförlust uppkommit. Den enda etablerade botande behandlingen mot matstrupscancer är en omfattande operation som ofta innebär ingrepp i både buk, bröstkorg och hals. Efter operation lever cirka 30 procent av patienterna minst fem år.

Syftet med den aktuella studien var att klargöra om livskvaliteten hos patienter som överlever minst fem år efter operation för matstrupscancer är i nivå med den genomsnittliga befolkningens livskvalitet.

Studien omfattade 117 patienter som opererats för matstrupscancer i Sverige under åren 2001-2005 och överlevt minst fem år. Patienterna fick svara på enkäter avseende livskvalitet som mätte olika funktioner (till exempel fysisk, social och känslomässig funktion) samt symtom (till exempel smärta, trötthet och ätsvårigheter). För att få en uppfattning om hur livskvaliteten såg ut innan patienterna insjuknade fick 4 910 slumpvis utvalda personer i befolkningen svara på samma enkäter. Svaren omräknades till poäng mellan 0-100. För funktioner är höga poäng bra medan för symtom är låga poäng bra. I analyserna togs hänsyn togs till ålder, kön och annan sjuklighet.

För de flesta patienterna var livskvaliteten oförändrad eller förbättrad över tid. Patienternas livskvalitet var också jämförbar med den övriga befolkningens. Hos var sjätte patient försämrades dock livskvaliteten avsevärt och var betydligt sämre än befolkningens fortfarande fem år efter operation. Ett exempel är fysisk funktion som var oförändrad eller förbättrad hos 86 procent av patienterna. Deras fysiska funktionspoäng 5 år efter operationen var 87, jämfört med befolkningens som var 88 poäng. De 14 procent av patienterna som försämrats över tid hade endast 56 i fysiskt funktionspoäng.

– De patienter som tidigt visar tecken på försämrad livskvalitet bör uppmärksammas och hjälpas i en mer intensiv uppföljning för att undvika kvarstående nedsatt livskvalitet, säger Pernilla Lagergren, professor i kirurgisk vårdvetenskap vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som lett studien. Beroende på vilka problem som patienterna uppger kan riktade insatser ofta sättas in. Till exempel kan patienten vid särskilda nutritionsproblem remitteras till en dietist med specialkunskaper om patientgruppen.

Publikation

Health-related quality of life among 5-year survivors of esophageal cancer surgery: a prospective population-based study.
Derogar M, Lagergren P
J. Clin. Oncol. 2012 Feb;30(4):413-8