Publicerad: 2023-02-15 11:51 | Uppdaterad: 2024-01-30 13:40

Förbättrad beredskap inför nästa hälsokris – lärdomar från KI under covid-19 pandemin

Illustration av coronaviruset
Illustration av coronaviruset Foto: Getty Images

Centrum för hälsokriser har, på uppdrag av KI:s rektor sammanställt rapporten: Förbättrad beredskap inför nästa hälsokris – lärdomar från KI under covid-19 pandemin. Rapporten beskriver de åtgärder som gjorts och de lärdomar som dragits av arbete på KI under covid-19-pandemin 2020-2022 och finns nu att läsa i sin helhet på webben.

Fokus i rapporten ligger på omställning av verksamhet, framför allt forskning, i relation till en förestående och pågående hälsokris. Arbetet som beskrivs i rapporten är ett komplement till det arbete som gjorts inom den formella krisberedskapen. Rapporten bygger på intervjuer och svar på enkätfrågor från ledamöter i olika expert/beredskaps- och resursgrupper som samordnades på KI i samband med covid-19 pandemin, samt information från andra, sedan tidigare gjorda, sammanställningar av åtgärder inom organisationen.

Avsikten har inte varit att göra en historisk beskrivning av allt som gjorts, utan snarare att lyfta fram viktiga lärdomar och förslag på åtgärder. Målet är att KI tack vare denna genomgång och reflektion kring åtgärder och lärdomar ska kunna stå bättre rustat inför framtida hälsokriser för att både kunna leverera forskning och undervisning av högsta kvalitet, men också kunna bistå det omgivande samhället bättre.

Rapporten är diarieförd med nummer 1-158/2023.

Förbättrad beredskap inför nästa hälsokris – lärdomar från KI under covid-19 pandemin