Publicerad: 2017-09-13 10:00 | Uppdaterad: 2017-09-16 15:37

Folke Hammarqvist får Håkan Mogrens stipendium 2017

Folke Hammarqvist, docent i kirurgi vid KI och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, tilldelas 2017 års stipendium ur Håkan Mogrens stiftelse för och till insatser för mänskligt välbefinnande.

– Jag är överväldigad och glad över beskedet! Utmärkelsen betyder mycket inte minst för det jag arbetar med, akutkirurgi och traumatologi, där bedömning, bemötande och inkännande är viktiga delar för att vården ska bli så bra som möjligt, säger Folke Hammarqvist.

Folke Hammarqvist. Photo: Mia Orling/Medicinsk bildStipendiet består av ett diplom och ett personligt pris om 250 000 kronor. Mottagarna av medicinpriset ska ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra.

Folke Hammarqvist får stipendiet för sin yrkesskicklighet och sitt empatiska förhållningssätt. Förutom stöd och omsorg till patienter och anhöriga, lyssnar han på sina medarbetare och skapar en sann teamkänsla. I motiveringen framhålls också att han är ett gott föredöme inom utbildningsverksamhet med stort engagemang och pedagogisk kompetens.

– Akutkirurgi och traumatologi är ett utpräglat teamarbete där säkerheten ökar om patienter, anhöriga och hela teamet engageras i omhändertagandet. Detta är inte minst viktigt i den moderna sjukvården där teknik inte kan ersätta detta. Jag har arbetat mycket med undervisning, praktiskt läkararbete och tillsammans med andra för att stärka strukturer inom akutkirurgi och traumatologi både nationellt och internationellt, säger Folke Hammarqvist.

Utbildat 1000-tals läkare och inte färdig än

Akutkirurgin är ett område som tillsammans med traumatologin har en central roll i sjukvården, i dagsläget kommer den största andelen inneliggande patienter in som akutfall. Folke har engagerat sig i grundutbildning på läkarprogrammet och i utbildning av yngre läkare. Han har medverkat till att det finns nationella kurser med akutkirurgisk inriktning samt i team- och scenarieträning på akutmottagning och operation med trauma- och akuta operationsfall.

– Att arbeta med undervisning tillför mycket och man får möjlighet att följa med i utvecklingen. Det dagliga läkararbetet innehåller hela tiden moment av undervisning och förhållningssättet till patienter och anhöriga lär vi ut genom det sätt vi arbetar på. Att i sitt läkararbete lyssna på patienters- och anhörigas berättelser är en naturlig del och en förutsättning för att kunna ställa diagnos och hjälpa. Berättelser från patienterna och anhöriga, speciellt när förloppet inte har varit optimalt, utgör viktiga argument som man måste lyssna på, särskilt i beslut om förändringar som ju alltid på ett eller annat sätt påverkar våra patienter, säger Folke Hammarqvist.

Genom åren har cirka 1 500 yngre läkare deltagit i kurser som Folke Hammarqvist har undervisat i, framförallt inom kirurgi, perioperativ vård (vård och behandling i samband med operationstillfället) och nutrittion. Räknar vi dessutom in kurser inom tillexempel teamträning blir det ytterligare cirka 2 000 studenter som har tagit del av stipendiemottagarens kunskaper. Och flera lär det bli, enligt Folke Hammarqvist själv.

I nuläget undervisar han i ATLS (Advanced Trauma and Life Support), en grundutbildning för omhändertagande av olycksfall. Internationellt arbetar han också för ett ackrediteringsprogram för akut- och traumakirurger inom Europa.

Om stipendiet

Håkan Mogrens stipendium instiftades 2012 och har till ändamål dels att främja utbildning och forskning inom det medicinska området, dels att främja utbildning av musiker inom den klassiska musiken, främst sång. Priset ska ge möjlighet för välmeriterade, vetenskapligt skickliga och kliniskt verksamma läkare att förkovra sig inom något område som intresserar dem.

Text: Selma Wolofsky