Publicerad: 2018-07-03 13:49 | Uppdaterad: 2018-09-07 14:43

Europeiskt forskningsprojekt ska stoppa barnfetma

Det största europeiska projektet inom barnfetma, STOP-projektet, har nyligen startats. 31 organisationer från 16 länder deltar, däribland Karolinska Institutet som enda svenska partner.

Paulina NowickaPaulina Nowicka, docent i pediatrisk vetenskap vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), ansvarar för STOP-projektet (Science and Technology in Childhood Obesity Policy) vid Karolinska Institutet. Hon forskar bland annat om barnfetma, matvanor och effektiva interventioner tidigt i livet.

Övervikt från barndomen kan leda till att mer än en av tre vuxna kommer vara överviktiga före år 2025. Hur ska STOP-projektet vända utvecklingen?

– Eftersom fetma har visat sig vara svårt att behandla i vuxen ålder, tonåren och skolåldern bör man erbjuda interventioner tidigt, säger Paulina Nowicka. Därmed kommer denna studie att fylla den nuvarande kunskapsklyftan i bevisbaserad fetmavård genom att noggrant utvärdera effektiviteten i tidig barndom (upp till 5 års ålder), något som få studier gjort.

Projektet kommer att undersöka tidiga tecken på biologiska förändringar som orsakas av beteenden som leder till fetma. En försöksstudie kommer att genomföras i Sverige, Spanien och Rumänien för att testa om digital teknik kan hjälpa mycket unga barn med fetma och deras familjer, särskilt från resurssvaga områden, att uppnå hållbara förbättringar i kroppsvikt.

Projektet kommer också involvera livsmedelsindustrin och andra kommersiella aktörer i förebyggande aktiviteter, samt undersöka möjligheterna för europeiska regeringar att använda till exempel skatter, näringsvärdesdeklarationer och marknadsföringsrestriktioner för mat och dryck.

Andelen barn med fetma har mer än dubblerats på tio år. Hur spårar forskningen orsakerna till detta?

– Svaret på hur vi ska tackla barnfetmaepidemin ligger bland annat i vår förmåga att identifiera de obesogena exponeringar som har störst inverkan och använda effektiva åtgärder och incitament för att motverka sådana exponeringar samt förbättra barnens förmåga att hantera dem, säger Paulina Nowicka.

Att hitta orsakerna till barnfetma innebär att undersöka beteendeförändringar inom miljöer som tenderar att öka graden av fetma, så kallade obesogena miljöer. I beskrivningar av miljön ingår bebyggelse och transportsätt, tillgång, priser och näringsinnehåll på livsmedel, exponering för reklam samt teknik som används för barns skolarbete och spel, såväl som vuxnas arbete och fritid.

STOP-metoden bygger på att det som i högst grad påverkar barns beteenden och hälsoutfall är yttre obesogena influenser. Fetma sprids kraftigt bland de barn som är mest utsatta och sårbara för dessa influenser.

Hur ser samarbetet ut i forskningsprojektet?

– STOP-projektet samordnas av en grupp på Imperial College Business School i London. Karolinska Institutet är en av projektets partnerorganisationer tillsammans med andra universitet, forskningsorgan, myndigheter, internationella organisationer (WHO och OECD), organisationer inom civilsamhället som berör frågor kring hälsa och barn, säger Paulina Nowicka.

Även europeiska konsortier som främjar innovation inom livsmedels- och hälsosektorerna ingår. Karolinska Institutet kommer att leda den del av projektet som handlar om hälsovård.

Syftet är framför allt att genomföra systematiska analyser för bästa praxis inom hälso- och sjukvården med särskilt fokus på insatser som rekrytering, efterlevnad och uppföljning samt på socioekonomiskt missgynnade hushåll och invandrargrupper. Vi vill också generera nya bevis på interventioner utifrån en tidigare studie som visat sig ge effekt på minskning av BMI eller risk för fetma, Mer och Mindre-metoden.

STOP-projektet finansieras av EU:s Horisont 2020-program för hållbar livsmedelssäkerhet (grant nr. 774548). Projektet får sammanlagt 100 000 miljoner kronor.